cofnijstrona domowa
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI UCHWALIŁO ZMIANY W STATUCIE PSML-W
Realizując zadania postawione w nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31 lipca 2007 roku, wiele prac poświęconych było przygotowaniu materiałów do odbycia Zebrań Grup Członkowskich w terminach od 22 do 30 października 2007 roku, a następnie Zebrania Przedstawicieli w dniu 30 listopada 2007 roku.
Najważniejszym zadaniem stojącym przed tymi Zebraniami były zmiany w Statucie Spółdzielni, doprowadzające zmiany w nim zawarte do zgodności z ustawowymi rozwiązaniami prawnymi.
Rezultatem wspólnych prac Zarządu, zespołu do spraw opracowywania zmian Statutu, powołanego z członków Rady Nadzorczej oraz zespołu pracowników był przygotowany projekt zmian Statutu prezentowany podczas Zebrań Grup Członkowskich. Po wniesieniu poprawek i uzupełnień był on przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zebranie Przedstawicieli odbyło się 30 listopada 2007 roku.
Przedstawiciele ze swego grona wybrali Prezydium Zebrania w składzie:
 • p. Andrzej Bednarski – Osiedle Rembielińskiego – Przewodniczący
 • p. Bogusław Ruciński – Osiedle Kochanowskiego – Sekretarz
 • p. Marianna Wiśniewska – Osiedle Tysiąclecia – asesor
 • p. Helena Kiełbasa – Osiedle Rembielińskiego – asesor
 • p. Elwira Pyć – Osiedle Dworcowa - asesor
Wystąpienie Prezesa

Po uchwaleniu Regulaminu obrad, przyjęciu porządku obrad, wyborze Komisji: skrutacyjno – mandatowej i uchwał i wniosków przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, za zgodą Przewodniczącego Zebrania, głos zabrał Prezes Zarządu Jan Rączkowski, który na wstępie potwierdził, że odbywające się Zebranie Przedstawicieli zostało zwołane w związku z wejściem w życie z dniem 31 lipca 2007 r. ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Szczegółowo omówił każdą zmianę ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązującą od dnia 31 lipca 2007 r. Przedstawił aktualny sposób i stan wykonania złożonych wniosków o przeniesienie odrębnej własności lokali, podając liczby wniosków złożonych przed 31 lipca 2007 r. i liczbę takich wniosków złożonych po tej dacie oraz liczby podpisanych aktów notarialnych, które są sporządzane we wszystkich kancelariach notarialnych w Płocku.
Omówił szczegółowo działania Spółdzielni związane z nowelizacją ustawy. Wskazał też najważniejsze zagadnienia powodujące konieczność dostosowania zapisów statutu do przepisów zmienionej ustawy. Omówił też zmiany dotyczące organów Spółdzielni, w tym szczegółowo istotną dla PSML-W w postaci likwidacji Zebrań Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich oraz inne zmiany jak ograniczenie kandydowania do dwóch kadencji rady nadzorczej i skrócenie kadencji rady nadzorczej do trzech lat, ponadto przepisy karne dotyczące członków Zarządu i te wspólne dotyczące członków Zarządu i Rady Nadzorczej w tym dotyczące odpowiedzialności cywilnej.
Dodał, że o szeregu zmianach wprowadzonych przez tę ustawę szeroko pisze prasa generalnie stawiając spółdzielnie mieszkaniowe w złym świetle. Podkreślił, że nasza Spółdzielnia podejmuje takie działania, aby ten obraz złych spółdzielni mieszkaniowych nas nie dotyczył.
Poinformował, że od dnia wejścia w życie w/w ustawy tj. od 2001 roku , wszystkie jej przepisy są realizowane, a następnie wymienił najważniejsze z nich. Szeroko omówił najbardziej zauważalną i podnoszoną sprawę zmiany od 31 lipca 2007 roku warunków finansowych przekształceń mieszkań lokatorskich, gdyż jest to zmiana zasadnicza, wywołująca ogromne kontrowersje, dyskusje i niepokój, także ze względu na wprowadzony zakaz ustanawiania spółdzielczych własnościowych praw do lokalu. Uspokoił, że zachowane są uprawnienia w postaci , uzyskanego wcześniej własnościowego prawa do lokalu. W dalszym ciągu podlega ono obrotowi prawnemu, można je zbyć, darować, założyć dla tego prawa księgę wieczystą, bo przymioty własnościowego prawa nie uległy zmianie.
Następnie omówił kolejną istotną wprowadzoną zmianę tzn. obowiązek prowadzenia przez Spółdzielnię odrębnie dla każdej nieruchomości: ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego oraz ewidencji i rozliczania przychodów oraz kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości.
Kolejny bardzo nagłośniony temat, który Prezes omówił dotyczył wprowadzonego obowiązku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu na członków, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w terminie 3-ech miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną. W tym miejscu podkreślił, że ustawodawca wprowadził chyba termin nierealny do wykonania przez większość spółdzielni mieszkaniowych w kraju, co uzasadnił liczbami lokatorskich tytułów i wniosków o przeniesienie.
Następnie zwrócił uwagę na rozszerzony katalog uprawnień członka między innymi w zakresie udostępniania dokumentów takich jak statut i regulaminy oraz innych wymienionych w art. 81 ustawy. Stwierdził, że jest to zmiana pozytywna, bo oczekiwana przez członków.
Następnie przedstawił działania Spółdzielni związane z dostosowaniem zapisów statutu do przepisów ustawy, podkreślając, że spółdzielnie miały na to krótki, 4-ro miesięczny okres. Każda poprzednia zmiana dawała 12 miesięczny okres na dokonanie zmian statutu.

Rozliczenie kwot


Po wystąpieniu Prezesa Przewodniczący Zebrania przystąpił do realizacji przyjętego porządku obrad i jako pierwsza została rozpatrywana sprawa rozliczenia kwot wpłaconych po dniu 23 kwietnia 2001 z tytułu przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu lub przeniesienia po tym dniu własności lokalu na członka, któremu przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Temat został zreferowany przez p. Zofię Kędzierską – Członka Zarządu, która na wstępie poinformowała, że zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych w wersji obowiązującej do 30 lipca 2007 roku, wpłaty uzyskane z przekształceń mieszkań, zasilały fundusz remontowy. Planowanie remontów i ich realizacja uwzględniała , iż pokrycie nastąpi ze środków uzyskanych również z przekształceń. W roku 2004, Spółdzielnia przystąpiła do dociepleń budynków mieszkalnych, realizując w latach 2004 – 2007 ten zakres na 67 budynkach. Pozostało do dociepleń 113 budynków. Oczekiwania członków w tym zakresie, to dążenie do jak najszybszego docieplenia budynków. Środki, jakie zasilały do 30 lipca 2007 fundusz remontowy z przekształceń, to ponad 5,7 mln. zł. Od 31 lipca 2007 roku wobec zmiany warunków finansowych - dopływu tych środków nie będzie.
Gdyby nie było środków z przekształceń to zakres realizowanych remontów, byłby znacznie mniejszy bo nie wykonałoby się dociepleń na 22 budynkach z dotychczas realizowanych, bądź należałoby zwiększyć środki z odpisu na fundusz remontowy.
Pani Zofia Kędzierska poinformowała, że zmieniona ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od 31 lipca 2007 stwarza możliwość zaliczenia na przyszłe wpłaty funduszu remontowego kwot z tytułu przekształceń wówczas gdy Walne Zgromadzenie wyrazi zgodę. Następnie poinformowała, że taki zwrot kwoty z tytułu przekształceń poprzez zwolnienie z wnoszenia wpłat na fundusz remontowy – średnio przez ponad 16 lat na poziomie odpisów z roku 2007, spowoduje znaczne uszczuplenie funduszu remontowego i dodatkowe spowolnienie robót, a brak środków z przekształceń od 31 lipca 2007 r. problem ten już pogłębił.
Kończąc zaprezentowała stanowisko Zarządu w tej sprawie i podała, że również wszystkie Zebrania Grup Członkowskich podjęły uchwały opiniujące o nie rozliczaniu kwot z przekształceń poprzez zaliczenie na poczet wpłat na fundusz remontowy zgodnie z projektem uchwały podanym w materiałach doręczonych Przedstawicielom.
Po burzliwej dyskusji Zebranie Przedstawicieli podjęło Uchwałę Nr 2/2007 w tej sprawie – Zebranie nie wyraziło zgody na rozliczenie kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia po dniu 23 kwietnia 2001 roku lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu lub przeniesienia po tym dniu własności lokalu na członka, któremu przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w ten sposób, że kwoty te zostaną wpisane na poczet wpłat na fundusz remontowy przypadających od osób, na rzecz których Spółdzielnia przekształciła prawo lokatorskie na własnościowe lub przeniosła własność lokalu.
Jako jedne z ostatnich i ściśle związane z wyżej opisaną sprawą były rozpatrywane sprawy indywidualne członków tj. wnioski osób w sprawie wpłaconych kwot przez wnioskodawców z tytułu przekształcenia prawa do lokalu:
 1. po 23 kwietnia 2001 roku
 2. przed 23 kwietnia 2001 roku
 3. z budynku przy ul. Dworcowej 45
i Zebranie Przedstawicieli podjęło n/w Uchwały:
 • Uchwałę Nr 10/2007 dotyczącą rozpatrzenia wniosków osób w sprawie kwot wpłaconych przez wnioskodawców z tytułu przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po 23 kwietnia 2001 roku na własnościowe prawo do lokalu lub przeniesienia po tym dniu własności lokalu na członka, któremu przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, która w swej treści jest zgodna z wcześniej podjętą Uchwałą Nr 2/2007.
 • Uchwałę Nr 11/2007 dotyczącą rozpatrzenia wniosków osób w sprawie kwot wpłaconych przez wnioskodawców z tytułu przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przed 23 kwietnia 2001 roku na własnościowe prawo do lokalu.
 • Uchwałę Nr 12/2007 dotycząca rozpatrzenia wniosków osób w sprawie zwrotu kwot z tytułu przekształcenia lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Dworcowej 45.


Koszty działalności

Przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Przedstawicieli była także sprawa uczestniczenia członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Najważniejsze informacje w tej sprawie przedstawił członek Rady Nadzorczej p. Zygmunt Burczyński, który wyeksponował pozytywny aspekt tej działalności i stwierdził, że proponowanie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu, przyczynia się do zmniejszenia zachowań agresywnych oraz aktów wandalizmu na osiedlach spółdzielczych. Dodał, że uzasadnionym jest, by każdy członek Spółdzielni uczestniczył w kosztach prowadzonej działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Nadmienił, że życie kulturalne w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej jest również wspierane przez władze miasta, niektóre przedsięwzięcia dofinansowywane są przez Rady Osiedli, a także przez Prezydenta Miasta. Organizowane są spotkania dla emerytów i rencistów, którzy mają potrzebę zagospodarowania wolnego czasu i oczekują spotkań z ludźmi, co przynosi im wiele radości i daje dużo szczęścia, szczególnie w przypadku gdy nie odwiedzają ich najbliżsi. Zebranie Przedstawicieli podjęło Uchwałę Nr 3/2007 wyrażającą zgodę na uczestniczenie członków Spółdzielni w kosztach prowadzonej przez Spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

Zmiany Statutu

Najważniejszym punktem porządku obrad było rozpatrzenie zmian Statutu Spółdzielni. Zmiany przedstawiła p.Mecenas Alicję Trąbik, która na wstępie wskazała, że obowiązek zmiany statutu nałożony został na Zarząd Spółdzielni ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, obowiązującą od 31 lipca 2007 r. Przepisy tej ustawy nakazują do 30 listopada 2007 r. dokonanie zmian statutu i zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego, a do czasu ich zarejestrowania przez Sąd obowiązują postanowienia statutu w zakresie nie wyłączonym przez tę ustawę. Wyjaśniła, że zakres zmian umieszczony w projekcie wynika przede wszystkim ze zmian wprowadzonych wyżej powołaną ustawą. Poinformowała, że przygotowany przez Zarząd projekt zmian został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą oraz wszystkie Zebrania Grup Członkowskich. Wyjaśniła, że w tekście doręczonym Przedstawicielom, po wnikliwym przejrzeniu zostały dostrzeżone oczywiste pomyłki pisarskie, których było w sumie szesnaście i podała przykładowe, polegające na niewłaściwym użyciu przypadku dla rzeczownika albo braku przecinka czy litery w wyrazie. Następnie powołując się na bardzo obszerną wypowiedź Prezesa, skrótowo przedstawiła zasadnicze i istotne dla PSML-W zmiany. Szczegółowo omówiła ujęte w projekcie zmiany praw członka wymienione w art.81 ustawy, wynikające z likwidacji zebrań grup członkowskich i możliwości obradowania zebrań przedstawicieli oraz zmiany warunków finansowych przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność i wynikające z braku możliwości ustanawiania nowych spółdzielczych własnościowych praw, a także z wprowadzenia obowiązku prowadzenia odrębnie dla każdej nieruchomości: ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego oraz ewidencji i rozliczenia przychodów i kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Wskazała też na nowe regulacje dotyczące Rady Nadzorczej i Rad Osiedli. Odczytała niektóre z proponowanych zmian w projekcie statutu w zakresie tych omawianych zagadnień.
Następnie Pani A. Trąbik omówiła wniosek Zarządu zawierający propozycję zmiany zapisów w doręczonym projekcie oraz treść po zmianie i kolejno podała, jakich paragrafów projektu zmian statutu one dotyczą.
Wszystkie wnioski zostały kolejno poddane pod głosowanie i przyjęte przez Przedstawicieli. Po zakończeniu głosowania mec. A. Trąbik poinformowała, że wszystkie poprawki zostały jednocześnie naniesione do doręczonego Przedstawicielom projektu zmian statutu, kolejno po ich przyjęciu.
Przedstawiciele podjęli Uchwałę Nr 4/2007 w sprawie uchwalenia zmian Statutu a następnie Uchwałę Nr 5/2007 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Ryczałty i grunty

Zebranie Przedstawicieli rozpatrywało także sprawę ryczałtu dla członków Rady Nadzorczej i członków Rad Osiedli, zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej oraz sprawy gruntowe, podejmując w tych sprawach uchwały.
Dodajemy, że zmieniony Statut został skierowany do Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w celu rejestracji dokonanych w nim zmian. Aktualnie Spółdzielnia oczekuje na postanowienie w tej sprawie.
Zgodnie z art. 8 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek ma prawo otrzymania - odpłatnie między innymi kopii uchwał organu spółdzielni jakim jest Zebranie Przedstawicieli lub może zapoznać się z ich treścią z pokoju Nr 11 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Obr. Westerplatte 6a.
 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543059 razy.
PortalOz