cofnijstrona domowa
JAK SPÓŁDZIELNIA REALIZUJE WNIOSKI CZŁONKÓW O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI.
Z dniem 31 lipca 2007r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wprowadziła ona szereg zmian o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
Jedną z fundamentalnych zmian jest zmiana warunków finansowych przekształcania lokatorskich praw do lokalu przy jednocześnie wprowadzonym zakazie ustawowym ustanawiania nowych własnościowych praw do lokalu.
Spowodowało to w konsekwencji możliwość przekształcenia posiadanego lokatorskiego prawa do lokalu wyłącznie w formie aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Część przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Do TK zostało skierowane pytanie prawne Sądu Rejonowego w Łodzi, i zostało ono zarejestrowane pod sygnaturą P 16/08. W tej sprawie TK wydał w dniu 17 grudnia 2008r wyrok stwierdzający niekonstytucyjność niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Orzeczenie TK można znaleźć pod adresem www.trybunal.gov.pl; oraz w Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2008r nr 235 poz 1617. W orzeczeniu tym TK orzekł niekonstytucyjność min. przepisów o warunkach finansowych przekształceń w odrębną własność lokatorskich praw do lokali, pozostawiając jednak moc prawną. Przepisy te tracą moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku TK w Dzienniku Ustaw tj. 30 grudnia 2009r.
Możemy spodziewać się uchwalenia przez Sejm w wykonaniu orzeczenia TK, zmiany przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Na stronie internetowej Ministerstwa infrastruktury www.mi.gov.pl; został opublikowany do konsultacji społecznych w dniu 17 lutego 2009r. projekt zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynikający bezpośrednio z orzeczenia TK z dnia 17 grudnia 2008r. Jaki będzie ostateczny kształt zmian zadecydują posłowie w głosowaniach w Sejmie.
Ponadto część przepisów ustawy została zaskarżona przez grupę posłów. Informacje na temat powyższego zaskarżenia można znaleźć na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego www.trybunal.gov.pl; (sygnatura K 64/07). Wniosek ten został rozpatrzony przez Trybunał w dniu 15 lipca 2009 r. Wyrok TK można znaleźć pod adresem www.trybunal.gov.pl; oraz w Dzienniku Ustaw z dnia 27 lipca 2009 r. nr 117 poz. 988. W orzeczeniu tym TK stwierdził niekonstytucyjność m.in. niektórych przepisów dotyczących zasad ponoszenia opłat za lokale, przepisów o warunkach finansowych przekształceń w odrębną własność lokatorskich praw do lokali, przepisów dotyczących organów spółdzielni. Niekonstytucyjne przepisy utraciły moc obowiązującą z dniem ogłoszenia wyroku TK w Dzienniku Ustaw tj. 27 lipca 2009r.

Informujemy, że Spółdzielnia na dotychczasowych zasadach kontynuuje realizację złożonych wniosków.
Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych realizuje prawa jej członków, przekształcając posiadane dotychczas spółdzielcze lokatorskie bądź własnościowe prawo do lokalu w prawo odrębnej własności poprzez zawieranie aktów notarialnych. Jest w pełni przygotowana i jako jedna z niewielu spółdzielni posiada dla wszystkich budynków mieszkalnych uchwały Zarządu Spółdzielni określające przedmiot odrębnej własności lokali, uregulowany stan prawny gruntów (wyłącznie własność albo użytkowanie wieczyste) oraz wyodrębnione nieruchomości jednobudynkowe.

Podpisanie aktu notarialnego jest zakończeniem procesu przygotowania i skompletowania przez Spółdzielnię dokumentów, bez których taka umowa nie może być zawarta, w tym: odpisu księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd dla danej nieruchomości budynkowej, wypisu z rejestru gruntów i rejestru budynków (prowadzonego przez Urząd Miasta) oraz zaświadczenia potwierdzającego, że lokal mieszkalny jest lokalem samodzielnym w rozumieniu ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (wydawanego przez Prezydenta Miasta Płocka). Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca z pracownikami Wydziału Geodezji, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta oraz Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu przy uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów źródłowych dla sporządzaniu aktów notarialnych.

Do 31 lipca 2007r. Spółdzielnia podpisała 659 aktów notarialnych ustanowienia odrębnej własności lokali, głównie z osobami posiadającymi własnościowe prawo do lokalu. Ponadto do 30 lipca 2007r. zaproponowała zawarcie aktów ponad 800 osobom, które złożyły wnioski w latach ubiegłych, ale bądź nie podjęły żadnych czynności w celu zawarcia aktu, bądź też zrezygnowały z jego zawarcia. Aby te 659 aktów notarialnych było możliwe do zawarcia przed 31 lipca 2007 r. i zawieranie następnych w Spółdzielni została wykonana olbrzymia praca przygotowawcza polegająca na:
 1. uporządkowaniu stanu prawnego nieruchomości poprzez uzyskanie tytułów prawnych do gruntu tam gdzie występowały nieuregulowane stany gruntów
 2. wyrównaniu aktami notarialnymi okresów użytkowania wieczystego działek gruntów – zostało zawartych z Prezydentem Miasta Płocka około 40 aktów notarialnych wyrównujących użytkowanie wieczyste
 3. dokonaniu podziałów geodezyjnych 95 hektarów gruntu na ponad 700 działek, dla określenia nieruchomości budynkowych z wyodrębnieniem nieruchomości jednobudynkowych , terenów do wspólnego korzystania,
 4. ujawnienieniu dokonanych zmian w ewidencji gruntów i zapisów w księgach wieczystych
 5. dokonaniu inwentaryzacji lokali i pomieszczeń przynależnych, przygotowaniu uchwał Zarządu określających przedmiot odrębnej własności ponad 13000 lokali w 286 nieruchomościach budynkowych oraz wyłożeniu do wglądu osobom uprawnionym.
 6. nabyciu na własność działek gruntu pod wszystkimi budynkami mieszkalnymi łącznie 186 aktów notarialnych nabycia własności gruntów sporządzonych z Prezydentem Miasta Płocka oraz 14 działek nabytych Decyzją Prezydenta Miasta Płocka.

Działania Spółdzielni po 31 lipca 2007r.

Z dniem 31 lipca 2007r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007r., umożliwiająca między innymi przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności za spłatę nominalnej kwoty kredytu. To spowodowało, iż do Spółdzielni wpłynęła ogromna ilość wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali, tj:

 • do 30-06-2007r. – 418 wniosków lokatorskich
 • od 01-07-2007r. do 31-08-2007r. - 1865 wniosków
 • od 01-09-2007r. do 31-12-2007r. - 434 wnioski
 • w całym 2008r. - 421 wniosków
 • w styczniu 2009r. - 159 wniosków
 • w lutym 2009r. - 121 wniosków
 • w marcu 2009r. - 140 wniosków
 • w kwietniu 2009r. - 68 wniosków
 • w maju 2009r. - 47 wniosków
 • w czerwcu 2009r – 42 wnioski
 • w lipcu 2009r – 53 wnioski
 • w sierpniu 2009r – 58 wniosków
-------------------------------------- Razem – 3826 wniosków

W związku z zaistniałą sytuacją PSML-W zwróciła się do wszystkich notariuszy w Płocku o współpracę.
Już od sierpnia 2007r. rozpoczęło się podpisywanie aktów notarialnych na nowych warunkach finansowych, dotyczących 418 wniosków złożonych do 30 czerwca 2007 roku, we wszystkich 5 kancelariach notarialnych w Płocku tj. w Kancelarii Notarialnej: Notariusz Zofii Bałdowskiej, Notariusz Anny Kaszewskiej, Notariusz Wiesławy Krysiuk, Kancelarii Notarialnej Barbary Macugi i Hanny Banuchy oraz Notariusz Grażyny Terleckiej.

W okresie od 01-08-2007r do 31.08.2009r ilość zawartych aktów notarialnych przedstawia się następująco:
 • w okresie do lipca 2007r. zawarto 659 aktów
 • w okresie od sierpnia 2007r. do grudnia 2007r zawarto 517 aktów
 • w okresie od stycznia 2008r. do grudnia 2008r zawarto 1995 aktów
 • w miesiącu styczniu 2009r. zawarto 134 akty
 • w miesiącu lutym 2009r. 102 akty
 • w miesiącu marcu 2009r. 104 akty
 • w miesiącu kwietniu 2009r. 73 akty
 • w miesiącu maju 2009r. 72 akty
 • w miesiącu czerwcu 2009r. 112 aktów
 • w miesiącu lipcu 2009r. 121 aktów
 • w miesiącu sierpniu 2009r. 56 aktów
--------------------------------------Razem - 3945 aktów notarialnych

Realizacja wniosków o przekształcenie posiadanych spółdzielczych praw do lokali w prawo odrębnej własności przebiega następująco:
 • do grudnia 2007r zrealizowano wnioski złożone do końca czerwca 2007r.
 • od stycznia 2008r do końca października 2008r zrealizowano wnioski złożone do końca września 2007r.
 • w miesiącach listopadzie i grudniu 2008r zrealizowano wnioski złożone w październiku, listopadzie i grudniu 2007r
W I kwartale 2009r. realizowane były wnioski o przekształcenie spółdzielczych praw do lokali złożone do końca 2008 r. Począwszy od kwietnia 2009 r. Spółdzielnia rozpoczęła realizację wniosków złożonych już w 2009 roku. W II kwartale 2009 r. były zawierane akty notarialne z osobami, które złożyły wnioski w styczniu i lutym 2009 r. Następnie w lipcu były zawierane akty z osobami, które złożyły wnioski w marcu 2009 r., zaś na sierpień ustalono terminy aktów dla osób, które złożyły wnioski w kwietniu i maju 2009 r. Kolejne wnioski będą realizowane sukcesywnie. Akty notarialne z osobami, które złożyły wnioski w czerwcu 2009 r. zostały już ustalone na wrzesień 2009 r. – w ten sposób od trzeciego kwartału 2009 r. Spółdzielnia w pełni wdrożyła 3-miesięczny termin realizacji złożonego wniosku. W chwili obecnej spółdzielnia jest organizacyjnie przygotowana do zawierania znacznie większej ilości aktów notarialnych miesięcznie – problemem są możliwości sporządzania ich w kancelariach notarialnych, obciążonych rosnącą liczbą aktów zawieranych przez inne płockie spółdzielnie.

Jednocześnie Spółdzielnia wprowadza działania dla usprawnienia procedury zawierania aktów – zgodnie ze Statutem i Prawem spółdzielczym do reprezentacji Spółdzielni (w tym do zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu) konieczne jest złożenie oświadczenia woli przez przynajmniej jednego członka zarządu oraz inną osobę odpowiednio upoważnioną (kierowników Administracji poszczególnych osiedli). W celu ograniczenia czasu przebywania w Kancelariach Notarialnych, jednocześnie członków Zarządu i Kierowników Administracji Osiedli, Zarząd Spółdzielni skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 55 § 1 Prawa spółdzielczego, umożliwiającego udzielenie jednemu członkowi Zarządu albo innej osobie pełnomocnictwa (w formie aktu notarialnego) do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju – w tym przypadku do zawierania aktów ustanowienia odrębnej własności lokali i w miesiącu styczniu 2008 r. udzielił trzem członkom Zarządu i pięciu pełnomocnikom - Kierownikom Osiedli, pełnomocnictw do samodzielnego zawierania umów ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia ich własności. Ponadto Spółdzielnia podjęła starania poprzez nawiązanie współpracy z Kancelarią Notarialną spoza Płocka i od miesiąca lutego 2008r. sporządzane są również w siedzibie Spółdzielni akty notarialne przez Notariusza z Żuromina. Spółdzielnia dołożyła wszystkich starań, aby spełnienie ustawowego terminu było możliwe, tj:
 • bez zwłoki przygotowywała wszystkie dokumenty niezbędne do sporządzania na bieżąco aktów notarialnych,
 • występowała do wszystkich kancelarii notarialnych w Płocku o wyznaczenie takiej ilości możliwych do zawarcia aktów notarialnych, aby możliwe było dotrzymanie terminów ustawowych, pokazując jednocześnie skalę potrzeb w tym zakresie,
 • podjęła działania usprawniające – poprzez nawiązanie współpracy z kancelarią z poza Płocka.

Staramy się na bieżąco informować członków o postępie w załatwianiu wniosków poprzez stronę internetową spółdzielni, gdzie na bieżąco aktualizujemy informację o stanie sprawy w tym zakresie.
 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543061 razy.
PortalOz