cofnijstrona domowa
Termomodernizacja w latach 2004 - 2009
Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa prowadzi termomodernizację budynków mieszkalnych od 2004 r. Podstawą rozpoczęcia tych prac w zasobach spółdzielni były podjęte w 2003 roku i 2004 r. uchwały przez Zebranie Przedstawicieli Członków PSML – W, w których założono między innymi:
 1. Docieplenia budynków mieszkalnych oddanych do eksploatacji do końca 1993 roku prowadzone będą w podziale na poszczególne osiedla, w kolejności oddawania budynków do eksploatacji.
 2. Wyjątek w kolejności określonej w pkt. 1 stanowić będą budynki, na których w czasie eksploatacji wykonano docieplenia wszystkich ścian zewnętrznych w części nadziemnej i budynki na których po 1 stycznia 1998 roku prowadzono remont ścian zewnętrznych. Ustala się, iż realizacja na tych budynkach następować będzie w ostatniej kolejności.
 3. Zakres dociepleń wynikać będzie z audytów energetycznych i dokumentacji budowlanej.
Powyższym programem objętych zostało 181 budynków, z czego w latach 2004-2009 docieplone zostały 104 budynki w tym: w 2004 r. – 15 budynków, 2005- roku – 16 budynków, 2006 roku – 20 budynków, 2007 roku – 16 budynków, 2008 roku – 19 budynków, i 2009 roku – 18 budynków. Nakłady poniesione na termomodernizację wyniosły ponad 35 mln. zł. Na realizację tych robót Spółdzielnia corocznie ubiega się o premię termomodernizacyjną w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Na realizowane w latach 2004-2009 roboty termomdernizacyjne Bank przyznał premię w wysokości 4,77 mln. zł. Zakończenie programu termomodernizacji planowane jest na 2014 rok. :

Co to jest termomodernizacja i dlaczego warto ją wykonać ?

Koszty ogrzewania i ciepłej wody są bardzo dużym obciążeniem budżetów domowych. Te wysokie koszty są rezultatem dużego zużycia energii cieplnej. W przeszłości nie przywiązywano specjalnej uwagi do ilości zużywanej energii. Obecnie ceny energii cieplnej są wysokie, a trzeba przewidywać, że będą jeszcze stale wzrastać.
Główną przyczyną dużego zużycia ciepła są nadmierne straty ciepła. Większość budynków jest niedostatecznie zabezpieczona (izolowana) przed ucieczką ciepła z pomieszczeń.
Termomodernizacja polega na wprowadzeniu w budynku takich zmian, które spowodują, że ciepło nie będzie nadmiernie „uciekało”, jak to się dzieje obecnie, a osiąga się to przez dodatkowe ocieplenie budynku oraz usprawnienie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Wymaga ona poniesienia nakładów finansowych, ale można ją wykonać w taki sposób, że związane z tym koszty będą pokrywane głównie z uzyskanych oszczędności.

Jakie usprawnienia można wykonać ?

Celem głównym termomodernizacji jest obniżenie kosztów ogrzewania, jak również osiągnięcie efektów dodatkowych, takich jak:
 • podniesienie komfortu użytkowania,
 • ochrona środowiska przyrodniczego,
 • ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji,
 • likwidacja azbestu w filarkach międzyokiennych,
 • poprawa estetyki budynków i otoczenia.

Aby to uzyskać trzeba wprowadzić pewne usprawnienia:

Ocieplenie ścian zewnętrznych polega na dodaniu do istniejącej ściany dodatkowej warstwy materiału o wysokich właściwościach izolacyjnych. Ocieplenie powoduje zmniejszenie strat ciepła, a także podwyższenie temperatury na wewnętrznej powierzchni ściany, co pozytywnie wpływa na komfort użytkowania oraz eliminuje możliwość skraplania się pary wodnej i powstawania pleśni.
Stopień izolowania cieplnego ścian charakteryzuje współczynnik przenikania ciepła. Czym współczynnik mniejszy, tym mniejsza „ucieczka” ciepła przez ścianę. Ocieplenie ścian tworzy równomierną izolację na całej powierzchni przegrody i najbardziej skutecznie eliminuje mostki cieplne czyli miejsca słabiej izolowane. Zwiększa skuteczność cieplną ściany, usuwa nieszczelności ściany i tworzy nową estetyczną elewację budynku.

Ocieplenie dachów i stropodachów. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem polega na ułożeniu dodatkowej warstwy izolacji na stropie. Jeżeli poddasze nie jest użytkowane, to ocieplenie można wykonać z dowolnego materiału izolacyjnego w postaci płyt, mat czy materiału sypkiego. W poddaszach użytkowych nieogrzewanych izolację wykonuje się z materiałów płytowych i zabezpiecza przed uszkodzeniem ułożoną na izolacji warstwą gładzi cementowej. Położenie dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego na strychu, do którego mamy łatwy dostęp, jest operacją prostą. Znacznie bardziej skomplikowana jest sytuacja, gdy mamy do czynienia z tzw. stropodachem wentylowanym, w którym nad stropem najwyższej kondygnacji, a pod płytami dachowymi, jest kilkudziesięciocentymetrowa przestrzeń powietrzna, do której nie ma bezpośredniego dostępu. W takim przypadku stosuje się metodę, która polega na wdmuchiwaniu do zamkniętej przestrzeni stropodachu specjalnie przygotowanego materiału izolacyjnego, który tworzy na powierzchni stropu grubą warstwę ocieplającą.

Okna są elementami budynku, przez które traci się zwykle od 15 do 25 % dostarczanej do budynku energii cieplnej, a w przypadku złego stanu okien – znacznie więcej. Jest wiele sposobów ograniczenia tych strat, a najważniejsze z nich to: uszczelnienie lub wymiana okien.
Najbardziej radykalnym sposobem zmniejszenia strat ciepła przez okna jest wymiana istniejących okien na nowe o wysokich właściwościach izolacyjności termicznej. Na rynku są dostępne różne typy energooszczędnych okien: drewniane, z tworzyw sztucznych i aluminiowe, szklone podwójnie lub potrójnie. W oknach tych stosowane są zestawy szklane złożone z 2 lub 3 szyb fabrycznie ze sobą zespolonych, z wypełnieniem kilkumilimetrowej przestrzeni pomiędzy szybami suchym powietrzem lub specjalnym gazem. Okna te maja szereg zalet takich jak: dobra izolacyjność cieplna, łatwa konserwacja i wygodna obsługa, wysoka izolacyjność akustyczna i większa szczelność.

Modernizacja węzła ciepłowniczego obejmuje m.in. następujące zmiany:
 1. wprowadzenie urządzeń automatycznej regulacji, obejmujących:
  • regulatory ciśnienia i różnicy ciśnień, które zapewniają stałość ciśnienia dyspozycyjnego w węźle niezależnie od wahań ciśnienia w sieci cieplnej,
  • regulatory przepływu, które ograniczają maksymalny pobór ciepła z sieci,
  • regulatory pogodowe, które regulują wydajność wymienników w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego. Regulatory te umożliwiają utrzymanie stałej temperatury w budynku.
 2. Instalowanie termostatycznych zaworów grzejnikowych, które umożliwiają regulowanie temperatury zgodnie z potrzebami i oszczędzanie ciepła. Ponadto zawór automatycznie ogranicza dopływ ciepła w czasie ogrzewania pomieszczenia przez promieniowanie słoneczne.
Przygotowanie i wykonanie robót.

Pierwszą czynnością przygotowującą do termomodernizacji budynku jest wykonanie audytu energetycznego. Audyt energetyczny jest opracowaniem, w którym dokonuje się techniczno – ekonomicznej oceny budynku z punktu widzenia zużycia energii, a następnie określa się, jakie zmiany i ulepszenia trzeba wykonać, ażeby zmniejszyć zużycie energii i związane z tym koszty eksploatacyjne. W audycie ocenia się, czy wprowadzenie zmian i ulepszeń jest opłacalne, a także określa się, jakie usprawnienia mogą przynieść największe korzyści ekonomiczne (rozwiązanie optymalne). Ocieplenie budynku powinno być realizowane na podstawie projektu budowlanego. W projekcie powinny być podane niezbędne szczegóły oraz jednoznacznie określone materiały izolacyjne, ich rodzaj i odmiana.

Finansowanie termomodernizacji.

Korzystanie z kredytu termomodernizacyjnego (w oparciu o Ustawę Termomodernizacyjną) jest najbardziej dostępną formą wsparcia dla inwestorów realizujących działania termomodernizacyjne. Zasadniczą zaletą tej formy finansowania jest przyznanie premii termomodernizacyjnej. Premia termomodernizacyjna jest pośrednim dofinansowaniem inwestycji. Mogą otrzymać ją jednak wyłącznie ci inwestorzy, którzy zdecydują się na finansowanie części przedsięwzięć termomodernizacyjnych z kredytu, jest ona bowiem wypłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako umorzenie części kredytu. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne należy zrealizować zgodnie z zakresem podanym w audycie energetycznym. Premia termomodernizacyjna przekazywana jest do banku kredytującego przez Fundusz Termomodernizacyjny (BGK) i zaliczana na spłatę wykorzystanego kredytu, jeśli przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane zgodnie z audytem energetycznym i zostało zakończone w terminie określonym w umowie kredytu.
 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543060 razy.
PortalOz