cofnijstrona domowa
Dodatki Mieszkaniowe
Informacja dotycząca zasad, trybu i wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, obowiązujących od 1 marca 2015 roku.

Główne zasady.

Dodatki mieszkaniowe przysługują osobom:
 1. samotnie mieszkającym, których średni miesięczny dochód brutto (pomniejszony o koszt uzyskania i po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe) w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – nie przekracza 175 % najniższej emerytury – tj. kwoty 1540,79 zł
 2. w rodzinach wieloosobowych, których dochód na osobę nie przekracza 125 % najniższej emerytury – tj. kwoty 1100,56 zł
 3. posiadającym tytuł prawny do lokalu (lokatorskie, własnościowe, własne lub umowę najmu).
Kto składa wniosek o dodatek mieszkaniowy ?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy składa zamieszkujący w swoim lokalu członek Spółdzielni, właściciel lub najemca lokalu – na specjalnych formularzach, które można otrzymać w Urzędzie Miasta Płocka – Zespole ds. Dodatków Mieszkaniowych, Plac Dąbrowskiego 4 (przy wieży ciśnień).

U w a g a : dodatek mieszkaniowy przyznawany jest od następnego miesiąca po dacie złożenia wniosku. W celu zachowania ciągłości korzystania z pomocy w wydatkach mieszkaniowych, należy zwrócić się ponownie z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego do Zespołu ds. Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Płocka w ostatnim miesiącu skutkowania poprzedniej decyzji np. osoba, dla której ostatnim miesiącem pobierania dodatku mieszkaniowego jest luty, powinna złożyć następne dokumenty w lutym.

Jakie dokumenty należy przedstawić przy składaniu wniosku i deklaracji ?
 • dokumenty potwierdzające wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (wszystkich osób, zamieszkujących w lokalu) uzyskane w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego
 • zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy i dowód osobisty w przypadku osób bezrobotnych.
 • wydatki mieszkaniowe za miesiąc bieżący, w przypadku posiadania wodomierzy ciepłej i zimnej wody – rachunek,
U w a g a : Dane we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinny być potwierdzone przez administrację budynku, w której znajduje się lokal – Administrację Osiedla.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy od wielkości mieszkania.

Powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekroczyć o więcej niż 30 % niżej wymienione normy, które zależą od ilości zamieszkujących osób
 • osoba samotna 35 m2(norma powiększona o 30 %) 45,50 m2
 • 2 osoby 40 m2(norma powiększona o 30 %) 52,00 m2
 • 3 osoby 45 m2(norma powiększona o 30 %) 58,50 m2
 • 4 osoby 55 m2(norma powiększona o 30 %) 71,50 m2
 • 5 osób 65 m2(norma powiększona o 30 %) 84,50 m2
 • 6 osób 70 m2(norma powiększona o 30 %) 91,00 m2
Dla każdej kolejnej osoby powyżej sześciu osób zwiększa się powierzchnię normatywną o 5,00 m2 .
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.Informujemy, iż od 1 marca 2014roku istnieje dodatkowa forma pomocy w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Komu przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny ?

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie , która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. Posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego.
 2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
 3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:
 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - tj kwota 11,36 zł / mc obowiązuje do 30.04.2015r.
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - tj kwota 15,77 zł / mc obowiązuje do 30.04.2015r.
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - tj kwota 18,93 zł / mc obowiązuje do 30.04.2015r.

Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 tej kwoty.

Wymagane dokumenty .

Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny do wniosku muszą dołączyć następujące dokumenty:
 • Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu).

W toku postępowania administracyjnego Zespół Dodatków Mieszkaniowych ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Miejsce otrzymania i złożenia dokumentów:

Druki wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny można otrzymać w Zespole Dodatków Mieszkaniowych, ul. Plac Dąbrowskiego 4. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Podstawa prawna.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r poz. 1059 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r. poz.966 z późn. zm.)
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka – Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych, Plac Dąbrowskiego 4 (przy wieży ciśnień) tel. 243671653 do 55 lub w siedzibie Spółdzielni ul. Obr. Westerplatte 6a ( pok.19 ) tel. 242624617.
 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543060 razy.
PortalOz