cofnijstrona domowa
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od 1 lipca 2015 r
W związku Uchwałami Rady Miasta Płocka Nr 98÷105/2015 z dnia 31 marca 2015 informujemy, iż obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem Spółdzielni dotyczy wszystkich użytkowników lokali zamieszkujących zasoby PSML–W.

Przypominamy, iż obowiązek wnoszenia powyższej opłaty za pośrednictwem Spółdzielni ( strona UM ), od dnia 01.07.2015 r. dotyczy także właścicieli lokali z odrębną własnością. Wobec czego właściciele lokali są również zobowiązani do składania w administracji osiedla, oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w lokalu i sposobie gromadzenia odpadów.

Liczba osób zamieszkałych jest podstawą do ustalenia wysokości podatku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanego do Urzędu Miasta przez Spółdzielnię a także innych opłat zależnych od liczby osób obciążających dany lokal (np. opłata za dźwig osobowy).

Ponadto przypominamy wszystkim użytkownikom lokali, że każdorazowa zmiana liczby osób zamieszkałych wiąże się z koniecznością złożenia do odpowiedniej dla miejsca zamieszkania administracji osiedla, „OŚWIADCZENIA O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU” (oświadczenia), w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zmiany.

Opłatę w zwiększonej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana ilości osób zamieszkujących a różnicę (dopłatę) można doliczyć do następnego miesiąca.

W przypadku zmniejszenia liczby osób zamieszkałych w lokalu obniżenie opłaty obowiązuje od miesiąca następnego po złożeniu „Oświadczenia…” z datą potwierdzoną przez Spółdzielnię. W takim przypadku nie stwierdza się nadpłaty za okres wcześniejszy.

W przypadku nie złożenia oświadczenia, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Spółdzielnia zadeklaruje jak za odpady zmieszane, przyjmując ilość osób ustalonych w postępowaniu wyjaśniającym przeprowadzonym przez pracowników Spółdzielni lub na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Miasta (ilość osób zameldowanych).

Należy pamiętać, iż ustalona w powyższym postępowaniu liczba osób zamieszkałych w danym lokalu zostanie przyjęta do obciążenia opłatą od miesiąca, w którym nastąpiła podstawa do jej podwyższenia.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie koszty związane z ustaleniem faktycznej ilości osób zamieszkałych w lokalu ponosi użytkownik lokalu. Zawiadomienie o wysokości kosztów przeprowadzonego postępowania oraz o wysokości opłaty ustalonej przy uwzględnieniu liczby osób faktycznie zamieszkałych zostanie doręczone w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania.
 
 © 2008 - 2019, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.
09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte 6A, tel/fax 24 262 42 11
NIP: 774-000-18-56, REGON: 000492115, KRS: 0000199116
Wszelkie uwagi na temat działania serwisu proszę kierować na adres e-mail.
Strone główną odsłonięto 543065 razy.
PortalOz