PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Informacja o uchwałach Walnego Zgromadzenia PSML-W, 12 czerwca 2018 roku.

 • Informacja o uchwałach Walnego Zgromadzenia PSML-W, 12 czerwca 2018 roku.

Informacja o treści podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, które odbyło się 12 czerwca 2018 roku.Zarząd PSML-W, na podstawie Protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, które odbyło się 12 czerwca 2018 roku, informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło n/w uchwały :

 1. Uchwała Nr 1/2018 w sprawie: uchwalenia regulaminu obrad.
 2. Uchwała Nr 2/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Uchwała Nr 3/2018 o przyjęciu Protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 22 czerwca 2017 roku.
 4. Uchwała Nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 22 czerwca 2017 roku.
 5. Uchwała Nr 5/2018 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PSML-W za 2017 rok.
 6. Uchwała Nr 6/2018 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.
 7. Uchwała Nr 7/2018 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Płocku z działalności w 2017 roku.
 8. Uchwała Nr 8/2018 o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu Panu Janowi Karolowi Rączkowskiemu.
 9. Uchwała Nr 9/2018 o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa Panu Mariuszowi Pakulskiemu.
 10. Uchwała Nr 10/2018 o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu Pani Zofii Grażynie Kędzierskiej.
 11. Uchwała Nr 11/2018 o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Loaktorsko – Własnościowej w Płocku z działalności w 2017 roku.
 12. Uchwała Nr 12/2018 o zatwierdzeniu kierunków pracy Spółdzielni w 2018 roku.
 13. Uchwała Nr 13/2018 w sprawie oznaczenia wysokości najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 14. Uchwała Nr 14/2018 w sprawie uchwalenia zmian Statutu Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej.
 15. Uchwała Nr 15/2018 o przyjęciu jednolitego tekstu Statutu Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej.
 16. Uchwała Nr 16/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Płocku.
 17. Uchwała Nr 17/2018 w sprawie przedstawienia, przyjęcia oraz wykonania wniosków polustracyjnych Krajowej Rady Spółdzielczej wynikających z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni obejmującej okres od 01.01.2015r do 31.12.2017r.