PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Zebrania Osiedli

Zebrania Osiedli


PSMLiW W naszej Spółdzielni funkcjonuje pięć Zebrań Osiedli :

 1. Zebranie Osiedla "Kochanowskiego"
 2. Zebranie Osiedla "Tysiąclecia"
 3. Zebranie Osiedla "Łukasiewicza"
 4. Zebranie Osiedla "Dworcowa"
 5. Zebranie Osiedla "Rembielińskiego"

Rok 2019
Zawiadomienie o terminie Zebrań Osiedli:

Rok 2018
Zawiadomienie o terminie Zebrań Osiedli:

Rok 2017
Zawiadomienie o terminie Zebrań Osiedli:

Rok 2016
Zawiadomienie o terminie Zebrań Osiedli:

Rok 2015
Zawiadomienie o terminie Zebrań Osiedli:

Rok 2014
Zawiadomienie o terminie Zebrań Osiedli:

Regulamin obrad Zebrania Osiedla » zobacz regulamin

 • W Zebraniu Osiedla uczestniczą członkowie, którzy zamieszkują i posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na terenie danej jednostki organizacyjnej wymienionej w § 73a ust. 1 statutu. W przypadku gdy członek nie zamieszkuje lub ma tytuł prawny do więcej niż jednego mieszkania, uczestniczy w tym Zebraniu Osiedla gdzie nabył pierwszy tytuł do lokalu mieszkalnego, chyba że członek w terminie do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego złoży do Zarządu Spółdzielni pisemne oświadczenie iż w związku z zamieszkiwaniem w innym lokalu niż nabytym najwcześniej chce uczestniczyć w zebraniu właściwym dla miejsca zamieszkania. Oświadczenie odnosi skutek do każdego kolejnego zebrania Osiedla które odbywa się po jego złożeniu..
 • Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio gdy członkowi przysługują tytuły prawne do lokali o innym przeznaczeniu, w tym garaży.
 • W przypadku gdy członek Spółdzielni nie ma spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo odrębnej własności, uczestniczy w Zebraniu Osiedla, na którego terenie działania znajduje się przydzielony lub nabyty lokal użytkowy, a gdy jego członkostwo związane jest tylko z przydziałem prawa do garażu uczestniczy w Zebraniu Osiedla według miejsca położenia garażu.
 • Osoba prawna może delegować swojego przedstawiciela do udziału w Zebraniu Osiedla według tych samych zasad.
 • Zebrania Osiedli zwołuje Zarząd Spółdzielni raz w roku, w I półroczu, zawiadamiając członków danego osiedla o terminie, miejscu i porządku obrad poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w budynkach zlokalizowanych na terenie działania osiedla, przynajmniej na 7 dni przed datą zebrania.
 • Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Osiedla i tylko z tego Osiedla może kandydować do Rady Nadzorczej i Rady Osiedla.Przepis § 81 ust.1 u ust. 3 lit. a) Statutu stosuje się odpowiednio.
 • Zebranie Osiedla jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1% członków. Uchwały Zebrania Osiedla podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 73 ust. 2 i § 102 ust. 1 pkt 2 statutu.

Do uprawnień Zebrania Osiedla należy:

 1. wybieranie spośród członków osiedla członków Rady Osiedla i ich odwoływanie,
 2. wybieranie w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby członków Spółdzielni z danego Osiedla, przy uwzględnieniu postanowień § 101 ust. 1 i 4 statutu, kandydatów na członków Rady Nadzorczej w liczbie nie większej niż sześć,
 3. rozpatrywanie okresowych sprawozdań Kierownika Osiedla i Rady Osiedla,
 4. wyrażanie opinii o sprawozdaniach rocznych Rady Nadzorczej i Zarządu ,
 5. wyrażenie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Osiedla.


Organ Spółdzielni, do którego kierowana jest opinia lub wniosek w trybie § 102 ust. 1 pkt. 5 Statutu obowiązany jest tą opinię lub wniosek rozważyć i o sposobie ich wykorzystania lub załatwienia powiadomić Zebranie Osiedla.