PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Dodatki Mieszkaniowe.

 • Dodatki Mieszkaniowe.

DODATKI MIESZKANIOWE

     
Dział Dodatków Mieszkaniowych mający siedzibę w Płocku przy ul. 3-go Maja 16 (PARTER) realizuje zadania dotyczące przyznawania dodatków mieszkaniowych.


Kryteria do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. kwoty 2100,00 zł  i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym  tj. 1500,00 zł.

Komu może przysługiwać  dodatek mieszkaniowy ?

 1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom  samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem .
 5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Kryterium powierzchni:
35 m2- dla 1 osoby,
40 m2 – dla 2 osób,
45 m2 – dla 3 osób,
55 m2- dla 4 osób,
65 m2- dla 5 osób,
70 m2- dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
Normatywną powierzchnię powiększa się o  15 m2  jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Uwaga: Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić jednocześnie kryteria dotyczące tytułu prawnego, wysokości dochodu i powierzchni mieszkania.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy składa się na specjalnych formularzach, które można otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej- Dział Dodatków Mieszkaniowych, ul. 3-go Maja 16.

U w a g a :  dodatek mieszkaniowy przyznawany jest od następnego miesiąca po dacie złożenia wniosku. W celu zachowania ciągłości korzystania z pomocy w wydatkach mieszkaniowych, należy zwrócić się ponownie z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego do MOPS-u Dział Dodatków Mieszkaniowych  w ostatnim miesiącu skutkowania poprzedniej decyzji np. osoba, dla której ostatnim miesiącem pobierania dodatku mieszkaniowego jest luty, powinna złożyć następne dokumenty w lutym.


Jakie dokumenty należy przedstawić przy składaniu wniosku    i deklaracji ?

 • dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe tj.
 • zaświadczenie z Zakładu pracy o wysokości przychodów brutto uzyskanych w okresie poprzednich 3 miesięcy( po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i chorobowe) , zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy i dowód osobisty w przypadku osób bezrobotnych.
 • wydatki mieszkaniowe (wydruk czynszu) za miesiąc bieżący, w którym składany jest wniosek,  w przypadku posiadania wodomierzy ciepłej i zimnej wody – rachunek.
 • Osoby wynajmujące mieszkanie winny przedłożyć umowę najmu lub użyczenia mieszkania lub jego części
 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty świadczące o wysokości składki ZUS, dokumenty pozwalające określić dochód – dochód ten osoba deklaruje osobiście lub zaświadczenie wystawione przez biuro rachunkowe, książka przychodów i rozchodów.
 • Decyzje, zaświadczenia lub odcinki potwierdzające wysokość renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłki chorobowe, rehabilitacyjne, stypendia i innych informujących o wysokości uzyskanych świadczeń za okres 3 m-cy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek.
 • Osoby pełnoletnie uczące się w szkołach dziennych – zaświadczenie o trybie nauki,
 • W przypadku osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z uprawnienia do dodatkowej powierzchni należy przedstawić orzeczenie  Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności (Płock ul. Zgliczyńskiego 4).
 • Osoby poruszające się na wózku chcące skorzystać z uprawnienia do dodatkowej powierzchni winny przedstawić zaświadczenie od lekarza potwierdzające poruszanie się na wózku.
 • W przypadku osób pełnoletnich, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub Miejskim Urzędzie Pracy- osobiste stawiennictwo z dowodem osobistym oraz dowodem ubezpieczenia zdrowotnego.

Uwaga: Dane we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinny być potwierdzone przez administrację budynku, w której znajduje się lokal – Administrację Osiedla.


DODATEK ENERGETYCZNY- to forma pomocy, ściśle powiązana z dodatkiem mieszkaniowym.

Komu przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie , która spełnia łącznie następujące warunki:
1.    Posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego.
2.    Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
3.    Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wymagane dokumenty .

Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny do wniosku muszą  dołączyć następujące dokumenty:
● umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym .
W toku postępowania administracyjnego Dział Dodatków Mieszkaniowych ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Druki wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny można otrzymać w MOPS - Dział Dodatków Mieszkaniowych, ul. 3-go Maja 16 PARTER.

Szczegółowe informacje można uzyskać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dział Dodatków Mieszkaniowych, ul. 3-go Maja 16  (budynek po Petrobudowie, na parterze) tel. 24 3671653 do 55 w godzinach:
poniedziałek, wtorek  9.00 – 14.00
środa   dzień wewnętrzny, nieczynne
czwartek 9.30- 16.30
piątek  9.30- 14.00