PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

 • Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
 • Rada Nadzorcza wybrana przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2016 roku , na kadencję 2016 - 2019 składa się z 15 członków.
 • Do składu Rady Nadzorczej z poszczególnych osiedli zostali wybrani:
 1. z Osiedla Łukasiewicza:
  1. Grzelak Jarosław Roman
  2. Sobieraj Marek
  3. Zalewska Katarzyna
 2. z Osiedla Dworcowa:
  1. Antczak Zenon
  2. Chęciński Jan Mieczysław
  3. Pyć- Marek Elwira Kinga
 3. z Osiedla Rembielińskiego:
  1. Adamkiewicz Wiesław
  2. Biernat Halina
  3. Nowakowski Jacek
 4. z Osiedla Kochanowskiego:
  1. Golat Józef
  2. Kacprzyński Zbigniew
  3. Szczepanek Kinga Ewa
 5. z Osiedla Tysiąclecia:
  1. Bor Grzegorz Leon
  2. Domińczak Witold Henryk
  3. Szuszczewicz Małgorzata

 

 • Skład Rady Nadzorczej wybranej przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 14 czerwca 2016 r. na kadencję 2016 - 2019, po ukonstytuowaniu w dniu 5 lipca 2016 r. przedstawia się następująco: 
   

 

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ:

 • Szczepanek Kinga – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Sobieraj Marek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Pyć – Marek Elwira – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Szuszczewicz Małgorzata – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Biernat Halina – Przewodnicząca Komisji Społeczno - Członkowskiej
 • Bor Grzegorz – Przewodniczący Komisji GZM
 • Kacprzyński Zbigniew – Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej
   

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Szuszczewicz Małgorzata – Przewodnicząca Komisji
 • Chęciński Jan – Członek Komisji
 • Golat Józef – Członek Komisji
 • Sobieraj Marek – Członek Komisji

 

KOMSJA SPOŁECZNO – CZŁONKOWSKA:

 • Biernat Halina – Przewodnicząca Komisji
 • Adamkiewicz Wiesław – Członek Komisji
 • Domińczak Witold – Członek Komisji
 • Pyć – Marek Elwira – Członek Komisji
 • Zalewska Katarzyna – Członek Komisji

 

KOMISJA GZM:

 • Bor Grzegorz – Przewodniczący Komisji
 • Antczak Zenon – Członek Komisji
 • Grzelak Jarosław – Członek Komisji
 • Nowakowski Jacek – Członek Komisji

 

KOMISJA INWESTYCYJNA:

 • Kacprzyński Zbigniew – Przewodniczący Komisji
 • Adamkiewicz Wiesław – Członek Komisji
 • Antczak Zenon – Członek Komisji
 • Zalewska Katarzyna – Członek Komisji

Rok 2019:

Rok 2018:

Rok 2017:

Rok 2016 - do 14 czerwca:

Rok 2015:

Rok 2014

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: » pełna treść regulaminu

 1. Uchwalenie planów finansowo-gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
  3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia prawa oraz nieruchomości, bądź nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 5. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 6. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 7. składanie Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych po między Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 9. uchwalanie regulaminu Zarządu, Zebrań Osiedli, Rad Osiedli i innych regulaminów przewidzianych w niniejszym statucie z zastrzeżeniem § 76 pkt. 13 i 14,
 10. wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy,
 11. koordynowanie działalności nadzorczo - kontrolnych Rad Osiedli,
 12. rozpatrywanie odwołania od decyzji Rad Osiedli oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność,
 13. uchylanie uchwał Rad Osiedli o ile wykraczają one poza przyznane uprawnienia albo są one niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółdzielni i Rady Nadzorczej oraz obowiązującymi w Spółdzielni regulaminami. Uchylanie może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty jej podjęcia,
 14. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w warunkach określonych w statucie (§ 77 ust.5)
 15. określenie wartości rzeczy ruchomych, których nabycie lub zbycie w cenie przekraczającej ustaloną wartość może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą,
 16. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych,
 17. podejmowanie uchwał w przypadku naruszenia zakazu konkurencji przez członków Zarządu lub Rady Nadzorczej,
 18. określanie zakresu rzeczowego poszczególnych inwestycji mieszkaniowych i warunków ich realizacji oraz sposobu rozliczania kosztów wspólnych zadania inwestycyjnego,
 19. uchwalanie planów wydatków na remonty oraz wysokości odpisów dla poszczególnych nieruchomości,
 20. uchwalanie stawek opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości dla poszczególnych rodzajów lokali.
 21. Wybór przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej