PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Rady Osiedli

Rady Osiedli


PSMLiW W naszej Spółdzielni funkcjonuje pięć Rad Osiedli:

 1. Rada Osiedla "Kochanowskiego"
 2. Rada Osiedla "Tysiąclecia"
 3. Rada Osiedla "Łukasiewicza"
 4. Rada Osiedla "Dworcowa"
 5. Rada Osiedla "Rembielińskiego"

Każda z pięciu Rad Osiedla składa się z 12 członków wybranych przez Zebrania Osiedli na okres 3 lat spośród nieograniczonej liczby członków Spóldzielni z danego Osiedla przy uwzględnieniu § 101 ust. 1 Statutu. W kwietniu 2016 r. odbyły się wybory Rad Osiedli na trzyletnią kadencję ( 2016-2019 ). Kadencja tych Rad trwa od dnia wyboru do dnia Zebrania Osiedla w trzecim roku po wyborze, przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółdzielni zwołanego przez Zarząd w pierwszym półroczu.
W skład Rady Osiedla nie mogą wchodzić członkowie będący pracownikami Spółdzielni oraz zamieszkali poza zasobami Spółdzielni, będący członkiem organu innej spółdzielni i mający zaległości w opłatach za lokale przekraczjące należność za jeden miesiąc lub kwoty wyższej od należności za jeden miesiąc obowiązującą w czasie zgłaszania kandydatury
Kandydować do Rady Osiedla można tylko z jednego Osiedla w którym Członek Spółdzielni zamieszkuje. Wyboru członków poszczególnych Rad Osiedli dokonują wyłącznie ci członkowie którzy stosownie do treści § 101 ust.1 Statutu uczestniczą w Zebraniu danego Osiedla.

Każda Rada Osiedla składa się z 12 członków.

 1. Mandat członka Rady Osiedla wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zmiany miejsca zamieszkania poza Osiedle albo poza zasoby Spółdzielni. Ponadto członek Rady Osiedla może być odwołany przez organ, który dokonał wyboru przez upływem kadencji na jaki został wybrany, większością 2/3 głosów.
 3. W przypadkach wymienionych w pkt. 2 na miejsce członka Rady Osiedla, który utracił mandat przed upływem kadencji, wchodzi do końca kadencji Rady Osiedla następna osoba, która w wyborach otrzymała największą liczbę głosów po osobach, które weszły w skład Rady Osiedla, a w przypadku uzyskania równej ilości głosów , w skład Rady wchodzi kandydat, który ma niższy numer członkowski.
 4. Zarząd stwierdza dzień wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla oraz dzień objęcia wolnego mandatu zgodnie z ust. 3.

PRZEWODNICZĄCY RAD OSIEDLI

 • Rada Osiedla Kochanowskiego – Szkopek Stanisław
 • Rada Osiedla Tysiąclecia – Bor Grzegorz
 • Rada Osiedla Łukasiewicza – Sobieraj Marek
 • Rada Osiedla Dworcowa – Wiśniewski Roman
 • Rada Osiedla Rembielińskiego – Bednarski Andrzej

Do zakresu działania Rady Osiedla należy » zobacz regulamin :

1.    opiniowanie planów rzeczowo-finansowych remontów  w osiedlu,
2.    sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością administracji osiedla i placówek społeczno-kulturalnych w osiedlu,
3.    opiniowanie projektu struktury organizacyjnej administracji osiedla,
4.    opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie powołania kierownika administracji osiedla, jego zastępcy oraz kierowników placówek społeczno-kulturalnych w osiedlu,
5.    zgłaszanie do Zarządu wniosków dotyczących odwołania kierownika administracji osiedla, jego zastępcy oraz kierownika placówki społeczno-kulturalnej,
6.    rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłaszanych Radzie Osiedla przez członków osiedla i skarg na działalność administracji osiedla,
7.    składanie okresowego sprawozdania z działalności Rady Osiedla do rozpatrzenia przez Zebranie Osiedla,
8.    zgłaszanie do Zarządu wniosków w zakresie zmian regulaminów dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi i regulaminu funduszu remontowego,
9.    dokonywanie oceny działalności administracji osiedla,
10.   inicjowanie działań w celu podniesienia estetyki osiedla i poprawy warunków zamieszkania,
11.   współpraca  z samorządem lokalnym osiedla w zakresie statutowych działań Spółdzielni,
12.   rozpatrywanie i opiniowanie wniosków mieszkańców osiedla oraz organizowanie rozjemstwa,
13.   rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
14.   inicjowanie działań mających na celu niesienie pomocy dla potrzebujących mieszkańców osiedla,
15.   współpraca z administracją osiedla w zakresie podnoszenia skuteczności działań zmierzających do terminowego wnoszenia przez członków opłat i należności z tytułu korzystania z lokali,
16.   wyznaczanie na czas trwania kadencji członka Rady Osiedla do udziału w komisjach przetargowych lub innych powoływanych przez Zarząd.