PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Przed Zbyciem i Po Zbyciu Prawa

Wykaz dokumentów niezbędnych do załatwienia formalności związanych ze zbyciem (sprzedażą/darowizną/zamianą) lokalu mieszkalnego, o innym przeznaczeniu lub garażu stanowiącego przedmiot odrębnej własności.

 

 1. Aby zbyć lokal, który stanowi odrębną własność należy przedłożyć do notariusza (bądź w sądzie) akt notarialny - umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności albo dokument (akt notarialny, orzeczenie sądu), na podstawie którego obecny właściciel nabył własność zbywanego lokalu, oraz aktualny odpis z księgi wieczystej.
 2. Po dokonaniu czynności skutkującej nabyciem lokalu nabywca lokalu jest obowiązany do:
  • złożenia w biurze Spółdzielni przy ulicy Obrońców Westerplatte 6a pok. 14 kopii aktu notarialnego bądź orzeczenia sądu, na podstawie którego nastąpiło nabycie (sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności, podział majątku, dział spadku, nabycie w toku egzekucji),
  • sporządzenia w Administracji właściwego Osiedla protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania ze zbywcą oraz do złożenia deklaracji o liczbie osób zamieszkałych w lokalu i sposobie gromadzenia odpadów.
 3. Jeżeli zbywca był członkiem PSML-W i nie ma w zasobach Spółdzielni innego lokalu, wówczas jego członkostwo w Spółdzielni ustaje automatycznie, z chwilą zbycia prawa do lokalu bądź zbycia ostatniego posiadanego prawa do lokalu.
 4. Członkostwo nabywcy wyodrębnionego lokalu jest dobrowolne - może on przystąpić do Spółdzielni w każdym momencie, dopóki pozostaje właścicielem wyodrębnionego lokalu (chyba, że stanie się członkiem w mocy ustawy w przypadku, gdyby nabył także spółdzielcze prawo do innego lokalu).

Właściciel lokalu zainteresowany członkostwem w Spółdzielni jest obowiązany do złożenia pisemnej deklaracji wg wzoru ustalonego przez Spółdzielnię.

W przypadku gdy nabywca lokalu nie będzie przyjęty w poczet członków Spółdzielni, nie może korzystać z praw korporacyjnych przysługujących członkowi spółdzielni na podstawie Statutu PSM L-W, Prawa spółdzielczego i ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 1. W przypadku, gdy właścicielami wyodrębnionego lokalu będzie kilka osób w ułamkowych częściach (m.in. w wyniku dziedziczenia), wówczas członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich. Współwłaściciele lokalu mają obowiązek wyznaczenia spośród siebie jednej osoby, która oprócz pisemnej deklaracji musi także złożyć pisemne oświadczenie pozostałych współwłaścicieli o jej wyznaczeniu jako ubiegającej się o członkostwo.
 2. Jeżeli właścicielami lokalu są wspólnie małżonkowie, wówczas o członkostwo może ubiegać się tylko ten małżonek, który złoży deklarację - chyba, że oboje zechcą przystąpić do spółdzielni.
 3. Od 09.09.2017r. nabycie członkostwa w Spółdzielni nie wymaga wpłaty wpisowego ani udziału członkowskiego.
 4. Nabywca zobowiązany jest do korzystania z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem i ogólnie przyjętymi zasadami i normami współżycia społecznego oraz przepisami, które w tym zakresie obowiązują członków PSM L-W.