PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

W przypadku dziedziczenia

CZYNNOŚCI W PRZYPADKU ZBYCIA (sprzedaż, darowizna, zamiana), DZIEDZICZENIA oraz ZGONU dotychczasowego posiadacza prawa do lokalu:A. W przypadku zgonu jednego z dotychczasowych posiadaczy prawa do lokalu:

 1. Złożenie w biurze Spółdzielni przy ulicy Obrońców Westerplatte 6a pok. 14 aktu zgonu osoby zmarłej.
 2. Przeprowadzenie postępowania w celu stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym – albo w sądzie rejonowym (uzyskanie prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku) albo u notariusza (sporządzenie aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia)
 3. Złożenie w biurze Spółdzielni przy ulicy Obrońców Westerplatte 6a pok. 14:
  • ww. dokumentów wskazujących spadkobierców
  • wypełnionego formularza zawierającego dane osobowe spadkobierców (adres zamieszkania, numer PESEL) oraz oświadczenie o wyznaczeniu spośród nich pełnomocnika.
 4. Złożenie w Administracji właściwego Osiedla deklaracji o liczbie osób zamieszkałych w lokalu.
 5. Jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu była urządzona księga wieczysta – aktualizacja wpisu w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Płocku, Plac Narutowicza 6 (zgodnie z przepisami art. 179 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zw. z art. 1027 i art. 1025 § 2 Kodeksu cywilnego i art. 35 ust. 1 w zw. z art. 241 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).
 6. Spadkobiercy mają obowiązek złożenia deklaracji wymaganej przepisami o podatku od darowizn i spadków we właściwym Urzędzie Skarbowym.


B. W przypadku zbycia (sprzedaż, darowizna, zamiana) prawa do lokalu:

 1. Złożenie wniosku o wydanie przez Spółdzielnię aktualnego zaświadczenia o przysługiwaniu prawa do lokalu celem przedłożenia w kancelarii notarialnej, w której będzie sporządzana umowa między zbywcą a nabywcą. Zaświadczenie jest wydawane w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 2. Po sporządzeniu aktu notarialnego nabywca jest obowiązany do sporządzenia w Administracji właściwego Osiedla protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania ze zbywcą oraz do złożenia deklaracji o liczbie osób zamieszkałych w lokalu.
 3. Jeżeli zbywca był członkiem PSML-W i nie ma w zasobach Spółdzielni innego lokalu – jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu członkostwa w Spółdzielni.
 4. Jeżeli prawo do lokalu zostało nabyte w drodze darowizny, obdarowani mają obowiązek złożenia deklaracji wymaganej przepisami o podatku od darowizn i spadków we właściwym Urzędzie Skarbowym.

PONADTO CO NALEŻY WIEDZIEĆ

 1. Sporządzenie Protokołu zdawczo – odbiorczego.
  Protokół zdawczo – odbiorczy mieszkania jest to formularz stosowany przy przekazaniu lokalu do użytkowania nabywcy lokalu w dniu jego przekazania kupującemu.
  Jest dokumentem bardzo pomocnym, poniekąd zabezpieczającym prawa zarówno nabywcy jak i sprzedającego lokal mieszkalny, ponieważ protokolarnie potwierdza się stany liczników, stan techniczny lokalu oraz jego wyposażenie, a także rozliczeń z tytułu opłat za lokal wnoszonych zaliczkowo (zimna woda i kanalizacja, energia elektryczna, energia cieplna, gaz z liczników zbiorczych itp.)
  Przy sporządzaniu protokołu uczestniczą zazwyczaj kupujący i sprzedający oraz pracownik administracji osiedla.
  Protokół zdawczo – odbiorczy powinien zostać sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz zostać podpisany czytelnie przez sprzedającego i nabywcę.
  W przypadku wykrycia wad w mieszkaniu już po podpisaniu umowy sprzedaży, protokół może posłużyć jako podstawa do ewentualnych roszczeń. Może być również potrzebny podczas podpisywania umów u dostawców mediów przez nowego właściciela mieszkania.

 2. Określenie terminu wnoszenia opłat w przypadku sprzedaży lokalu.
  Opłatę za używanie lokalu do dnia sprzedaży wnosi sprzedający, natomiast od dnia następnego – kupujący, niezależnie od daty faktycznego przekazania lokalu.
  Kupujący jest zobowiązany złożyć w odpowiedniej Administracji Osiedla oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu, dla potrzeb ustalenia wysokości opłat za odpady komunalne, dźwig osobowy oraz gaz z liczników zbiorczych.

 3. Określenie osoby uprawnionej do zwrotu lub zobowiązanej do dopłaty kwoty za media rozliczane po zakończeniu roku obrachunkowego.
  Do PSML-W wnoszone są zaliczkowe opłaty na pokrycie kosztów z tytułu dostawy:
  • energii elektrycznej na cele wspólne nieruchomości (oświetlenia klatek schodowych, korytarzy piwnicznych i piwnic, dźwigów osobowych)
  • gazu dla lokali, których budynki wyposażone są w zbiorcze liczniki gazu (brak liczników indywidualnych dla lokali),
  • centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
  Po zakończeniu roku ustalany jest wynik tj. różnica pomiędzy zaliczkowymi przychodami wnoszonym przez użytkowników lokali a faktycznymi kosztami wynikającymi z faktur za media wystawianymi przez dostawców tych mediów.
  Powyższy wynik obciąża (w przypadku gdy koszty przewyższają przychody) lub przysługuje (gdy przychody przewyższają koszty) osobom zamieszkującym dany lokal w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.
  W przypadku gdy kwota dopłaty lub zwrotu, zgodnie z życzeniem sprzedającego i kupującego, winna być zwrócona lub odzyskana w inny sposób niż opisany powyżej (tj. proporcjonalnie do okresu, w którym sprzedającemu i nabywcy przysługiwało prawo do lokalu), taką informację należy umieścić w Protokole zdawczo – odbiorczym.