PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Walne zgromadzenie

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni jest najwyższym organem Spółdzielni.

W Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni biorą udział z głosem decydującym członkowie Spółdzielni, osobiście bądź przez pełnomocnika,  z głosem doradczym mogą uczestniczyć przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, a także bez uprawnień do zabierania głosu przedstawiciele innych związków spółdzielni oraz eksperci i zaproszeni goście.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do 30 czerwca.

Rok 2019

 • Zawiadomienie zwołujące WALNE ZGROMADZENIE PSML–W na dzień 11 czerwca 2019 » treść
 • Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 12 czerwca 2018 roku » sprawozdanie

Rok 2018

 • Zawiadomienie zwołujące WALNE ZGROMADZENIE PSML–W na dzień 12 czerwca 2018 » treść
 • Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 22 czerwca 2017 roku » sprawozdanie
 • Podjęte Uchwały » zobacz...

Rok 2017

 • Zawiadomienie zwołujące WALNE ZGROMADZENIE PSML–W na dzień 22 czerwca 2017 » treść
 • Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 14 czerwca 2016 roku » sprawozdanie
 • Podjęte Uchwały » zobacz

Rok 2016

 • Zawiadomienie zwołujące WALNE ZGROMADZENIE PSML–W na dzień 14 czerwca 2016 » treść
 • Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 19 czerwca 2015 roku » sprawozdanie
 • Podjęte Uchwały » zobacz

Rok 2015

 • Zawiadomienie zwołujące WALNE ZGROMADZENIE PSML–W na dzień 19 czerwca 2015 » treść
 • Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 16 czerwca 2014 roku » sprawozdanie
 • Podjęte Uchwały » zobacz

Rok 2014

 • Zawiadomienie zwołujące WALNE ZGROMADZENIE PSML–W na dzień 16 czerwca 2014 » treść
 • Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 4 czerwca 2013 roku » sprawozdanie
 • Podjęte Uchwały » zobacz


Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Spóldzielni należy:

 1. uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzie la nie absolutorium członkom Zarządu,
 3. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 6. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 8. uchwalanie zmian statutu,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 10. upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie związku rewizyjnego lub innego związku spółdzielczego,
 11. wybór delegatów na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 12. wybór Rady Nadzorczej i odwoływanie członków Rady oraz uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 13. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni,
 14. decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym i zasad gospodarki finansowej osiedli,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 16. podejmowanie uchwał o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółdzielnię na rzecz określonej grupy członków i sposobie ponoszenia przez tę grupę kosztów organizacji i prowadzenia tej działalności oraz innych zobowiązań z tym związanych,
 17. podejmowanie uchwały w sprawie uczestniczenia członków w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielni.
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółdzielni sprzeczna z ustawą jest nieważna.
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółdzielni sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu przez każdego członka Spółdzielni lub przez Zarząd Spółdzielni.