PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Nowy wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 • Nowy wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

DODATKI MIESZKANIOWE

         

Dział Dodatków Mieszkaniowych mający siedzibę w Płocku przy ul. 3-go Maja 16 (PARTER) realizuje zadania dotyczące przyznawania dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

 

 

Zasady przyznawania  dodatku mieszkaniowego od 9 lutego 2022r.

 

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy  nie przekroczył w gospodarstwie jednoosobowym 40%, wieloosobowym 30%- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego kwota ta wynosi 6665,64 zł.

 

Kryterium dochodowe dla gospodarstwa:

- jednoosobowego wynosi 2265,01 zł netto

- wieloosobowego 1698,76 zł netto.

 

Komu może przysługiwać  dodatek mieszkaniowy ?

 1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
 3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom  samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem .
 5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

 

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje:

 

 1. Osobom przebywającym w domu pomocy społecznej.
 2. Osobom przebywającym w ośrodku wychowawczym , schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym.
 3. Osobom przebywającym w zakładzie karnym.
 4. Osobom przebywającym w szkole, w tym wojskowej, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie.

 

 

Kryterium powierzchni: powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekraczać:

35 m2- dla 1 osoby +30% = 45,50m2

40 m2 – dla 2 osób + 30% = 52,00 m2

45 m2 – dla 3 osób + 30% = 58,50 m2

55 m2- dla 4 osób +30% = 71,50m2

65 m2- dla 5 osób + 30%= 84,50 m2

70 m2- dla 6 osób + 30% = 91,00 m2

Normatywną powierzchnię powiększa się o  15 %  jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Od 1 lipca 2021r. w przypadku osoby niepełnosprawnej wymagającej oddzielnego pokoju metraż zwiększa się niezależnie od tego czy osoba ta mieszka sama czy z innymi domownikami.

 

Wniosek o dodatek mieszkaniowy składa się na specjalnych formularzach, które można otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej- Dział Dodatków Mieszkaniowych, ul. 3-go Maja 16.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dodatek mieszkaniowy oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 2. Deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (dotyczy osób osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych)
 4. Zaświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów (dot. emerytów, rencistów, studentów, ryczałtowców, osób osiągających dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego)
 5. W przypadku najmu lub podnajmu tytuł prawny zajmowanego lokalu (kopia umowy najmu)
 6. Orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika, że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub zaświadczenie lekarskie w przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

DODATEK ENERGETYCZNY- to forma pomocy, ściśle powiązana z dodatkiem mieszkaniowym.

 

Komu przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie , która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego.
 2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
 3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wymagane dokumenty .

 

Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny do wniosku muszą  dołączyć następujące dokumenty:

● umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym .

W toku postępowania administracyjnego Dział Dodatków Mieszkaniowych ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Wysokość dodatku energetycznego od 1 maja 2021 do 30.04.2022r dla gospodarstwa domowego :

 1. Prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł na miesiąc,
 2. Składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł na miesiąc,
 3.  Składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł na miesiąc .

 

Druki wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny można otrzymać w MOPS - Dział Dodatków Mieszkaniowych, ul. 3-go Maja 16 PARTER.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dział Dodatków Mieszkaniowych, ul. 3-go Maja 16  (budynek po Petrobudowie, na parterze) tel. 24 367 16 53 do 55 .

 

                   1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
                   2. Deklaracja o wysokości dochodów

 

 

 

Płock 23.05.2022