PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

ZEBRANIE Osiedla REMBIELIŃSKIEGO

 • ZEBRANIE Osiedla REMBIELIŃSKIEGO

Płock, dnia 26 kwiecień 2018 roku

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Płocku, działając na podstawie § 101 ust. 2 Statutu,
zawiadamia, że w dniu 

11 maja 2018 roku o godz. 1700


w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Krzywoustego 3 w Płocku odbędzie się:
 

ZEBRANIE OSIEDLA REMBIELIŃSKIEGO


z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów.
 2. Zapoznanie z treścią regulaminu obrad Zebrania Osiedla Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Płocku.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji: Skrutacyjnej i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Kierownika Administracji Osiedla z działalności w 2017 roku.
 6. Sprawozdanie Rady Osiedla z działalności w 2017 roku.
 7. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z czynności regulaminowych.
 8. Dyskusja w zakresie punktu 5 i 6 oraz podjęcie uchwał dotyczących tych sprawozdań.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017 - omówienie wyników finansowych.
 10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku, oraz kierunków pracy Spółdzielni w 2018 roku.
 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.
 12. Dyskusja w zakresie punktu 9 , 10 i 11 oraz podjęcie uchwał dotyczących tych sprawozdań.
 13. Informacja na temat spraw, które zostaną umieszczone w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.
  1. zmiany Statutu Spółdzielni związane z wejściem w życie w dniu 9 września 2017r. ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze,
  2. inne objęte projektowanym porządkiem obrad.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad Zebrania Osiedla.

Zarząd PSML-W
 

Uwaga:

 1. Z treścią „Regulaminu obrad Zebrania Osiedla Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Płocku” można zapoznać się w biurze Administracji Osiedla Rembielińskiego przy ul. Rembielińskiego 11 w Płocku. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni.
 2. Mandat wydaje się po stwierdzeniu członkostwa i okazaniu dokumentu ze zdjęciem.
 3. Uwzględniając art. 3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dodany przez art. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze ( Dz. U. z 2017, poz. 1596 ) w Zebraniu Osiedla mogą uczestniczyć, zgodnie z § 101 ust. 1 Statutu, członkowie, którzy na terenie danej jednostki organizacyjnej wymienionej w § 73a ust. 1 Statutu posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, a gdy członkowi przysługuje tytuł prawny do więcej niż jednego mieszkania, uczestniczy w tym Zebraniu Osiedla gdzie nabył pierwszy tytuł do lokalu mieszkalnego.
  Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio gdy członkowi przysługują tytuły prawne do lokali o innym przeznaczeniu, w tym garaży.
  W przypadku gdy członek Spółdzielni nie ma spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo odrębnej własności, uczestniczy w Zebraniu Osiedla, na którego terenie działania znajduje się przydzielony lub nabyty lokal użytkowy, a gdy jego członkostwo związane jest tylko z przydziałem prawa do garażu, uczestniczy w Zebraniu Osiedla według miejsca położenia garażu.
  Osoba prawna może delegować swojego przedstawiciela do udziału w Zebraniu Osiedla według tych samych zasad.
 4. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Osiedla.