PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Odrębna Własność

Odrębna własność lokali
( uregulowana w rozdziale 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Stosuje się odpowiednio także przepisy innych ustaw, w tym ustawy z 24 czerwca 1994r o własności lokali oraz Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece; odpowiednie zastosowanie mają tu również przepisy innych ustaw dotyczące własności ).

Jest to nieograniczona własność nieruchomości lokalowej wraz z częścią gruntu i całego budynku. Właściciel lokalu jest jednocześnie współwłaścicielem w części ułamkowej części wspólnej budynku ( korytarze, klatki schodowe itp. ) oraz współwłaścicielem gruntu , na którym znajduje się dany budynek ( tzw. nieruchomości wspólnej ).

Odrębna własność lokalu jest prawem zbywalnym, dziedzicznym, obciążalnym (np. hipoteką) i podlegającym egzekucji. Dla odrębnej własności lokalu prowadzona jest księga wieczysta. Odrębna własność lokalu jest ustanawiana w formie aktu notarialnego zawieranego ze Spółdzielnią. Powstaje z chwilą założenia księgi wieczystej albo dokonania wpisu w już istniejącej księdze prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ( przekształcanego w prawo odrębnej własności ).

Nabycie odrębnej własności lokalu następuje albo w wyniku realizacji umowy o budowę lokalu z nowych inwestycji albo wskutek przekształcenia już posiadanego spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu. Zbycie odrębnej własności lokalu ( sprzedaż , darowizna , zamiana ) dokonywane jest w drodze aktu notarialnego, i nie ma konieczności przyjmowania nabywcy w poczet członków spółdzielni. Można być właścicielem lokalu nie będąc członkiem spółdzielni. Właściciel takiego lokalu może zostać członkiem Spółdzielni, jeżeli złoży deklarację członkowską. Członek Spółdzielni pozostaje nim tak długo, jak długo będzie miał prawo co najmniej do jednego lokalu w Spółdzielni - nawet w ułamkowej części.

Od 09.09.2017r. nabycie członkostwa w Spółdzielni nie wymaga wpłaty wpisowego ani udziału członkowskiego.