PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Spółdzielnia dzisiaj

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa jest największą w Płocku spółdzielnią mieszkaniową. Nasze zasoby zlokalizowane są głównie na terenie miasta Płocka w pięciu organizacyjnie wyodrębnionych osiedlach. Spółdzielnia gospodaruje powierzchnią ponad 85 hektarach gruntów. 

Aktualne zasoby zarządzane przez Spółdzielnię to: 

  • 202 budynki mieszkalne wielorodzinne o 12 438 mieszkaniach
  • 32 pawilonów handlowo - usługowych wolnostojących
  • 51 obiektów garażowych - 551 garaży samochodowych
  • 1 garaż wielopoziomowy - 379 garaży

Spółdzielnia zrzesza (łącznie z członkostwem towarzyszącym współmałżonków)wg stanu na dzień 31-12-2018r. 14143 członków i gospodaruje majątkiem trwałym o wartości około 129 mln złotych

Intensywnie realizujemy program przekształceń własnościowych na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Uporządkowaliśmy i wyodrębniliśmy poszczególne nieruchomości budynkowe, w których może być ustanawiana odrębna własność lokali. Nabyliśmy od Gminy Płock na własność wszystkie działki gruntu, na których posadowione są budynki mieszkalne. Podjęliśmy niezbędne do ustanawiania odrębnej własności uchwały Zarządu określające przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali w tych nieruchomościach. Obecnie zawieramy akty notarialne ustanawiania odrębnej własności z członkami, którzy wyrazili taką wolę. Łącznie od wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do dnia 31.12.2018 r. zawarliśmy 5149 aktów notarialnych w tym 4988 na odrębną własność lokali mieszkalnych. 

Działalność spółdzielni skupia się na zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi jej mienie, mienie jej członków, w tym lokale stanowiące odrębną własność . 

Podstawowym zadaniem jest utrzymanie i poprawa stanu technicznego i estetycznego zasobów, w tym: prowadzenie prac remontowych budynków, dróg i chodników, utrzymywanie bieżącej sprawności technicznej i eksploatacyjnej zasobów realizacja innych potrzeb członków, jak poprawa estetyki otoczenia, placów zabaw, pielęgnacji zieleni, zapewnienie sprawnego i niezawodnego dostarczania wody, ciepła, gazu i energii elektrycznej. W okresie 2004-2013 przeprowadziliśmy kompleksową termomodernizację 181 budynków mieszkalnych zakończyliśmy program modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, wymiany gazu przewodowego, prowadzimy program wymiany wind osobowych w budynkach wysokich. 

Prowadzimy od roku 1972 działalność społeczno-kulturalną dla naszych członków i ich rodzin. W 1972 roku na Osiedlu Tysiąclecia zakończona została budowa siedziby Spółdzielczego Domu Kultury, który w sezonie 1972/1973 rozpoczął systematyczną działalność kulturalną i oświatową na rzecz mieszkańców osiedli PSML-W. W 1974 roku rozpoczyna działalność Klub na Osiedlu Łukasiewicza, w 1978 zostaje otwarty Klub Osiedla Kochanowskiego i harcówka, a od 01 września 2000 roku rozpoczął swoją działalność Klub Osiedla Dworcowa jako najmłodsza z placówek Społeczno kulturalnych PSML-W. 

Placówki prowadzą otwartą działalność na rzecz mieszkańców osiedli PSML-W poprzez prowadzenie stałych form pracy, w których uczestniczy ponad 950 osób (dorośli, młodzież i dzieci). Oprócz stałych form pracy placówki organizują różnego rodzaju imprezy i zajęcia. Nadrzędnym celem działalności klubów jest integracja środowisk oraz znalezienie sposobu, aby w ofercie kulturalnej każdy znalazł coś dla siebie. W sezonie we wszystkich placówkach organizuje się ponad 180 takich imprez i zajęć, w których uczestniczy około 30 tysięcy osób

W okresie swojego istnienia Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa trwale wrosła w społeczny i urbanistyczny obraz miasta Płocka, a w jej budynkach mieszka ponad 23 tysięcy płocczan. W okresie dotychczasowego swojego istnienia PSML-W ściśle i owocnie współpracowała z samorządem terytorialnym w sprawie rozwoju miasta. Spółdzielnia samodzielnie, nie obciążając budżetu gminy, organizuje i zaspokaja niezbędne potrzeby mieszkaniowe płocczan. W dalszym ciągu (mimo istniejących innych Spółdzielni) jest najpopularniejszą, nie mówiąc, że największą i najstarszą spółdzielnią mieszkaniową w Płocku. Na podkreślenie zasługuje również wieloletnia, ścisła współpraca z przedsiębiorstwami komunalnymi, dzięki której prawidłowo funkcjonuje znaczna część miasta. Istnienie dużych zespołów mieszkaniowych PSML-W jest dziś oczywiste, lecz wielu młodszych płocczan nie może sobie wyobrazić jak wyglądał Płock bez naszych Osiedli. 

Jako dojrzała 60-latka wszyscy pracownicy Spółdzielni dołożą wszelkich starań, aby kolejne lata były kontynuacją dotychczasowych działań i poszukiwaniem nowych rozwiązań, zaspokajając potrzeby mieszkańców naszej Spółdzielni oraz tych, którzy w zasobach naszej Spółdzielni zamierzają się osiedlić.