PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Spółdzielcze Własnościowe

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 
( uregulowane w art. 17 1 - 17 19 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Stosuje się odpowiednio także przepisy innych ustaw, w tym Kodeksu Cywilnego ).

Spółdzielcze własnościowe prawo jest ograniczonym prawem rzeczowym na lokalu pozostającym własnością  Spółdzielni. Jest to prawo zbywalne, obciążalne, dziedziczne i podlegające egzekucji. Oznacza to, że posiadacz takiego prawa bez żadnych ograniczeń może je przenieść na inną osobę. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu może być prowadzona księga wieczysta, i wtedy można je obciążyć hipoteką (np. na zabezpieczenie kredytu zaciągniętego na jego zakup).

Po wejściu w życie od 09.09.2017r. nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oboje małżonkowie, którym własnościowe prawo przysługuje wspólnie, są z mocy ustawy członkami Spółdzielni - jeżeli jeden z małżonków do tego dnia nie przystąpił do Spółdzielni, to z dniem 09.09.2017r. automatycznie stał się członkiem i został wpisany do rejestru członków.
To samo dotyczy osób, które posiadają własnościowe prawa samodzielnie, a nie były dotąd członkami Spółdzielni - z dniem 09.09.2017r. również stały się członkami i zostały wpisane do rejestru. Zbycie ( darowizna , sprzedaż , zamiana ) własnościowego prawa do lokalu następuje w formie aktu notarialnego. Nabywca tego prawa z chwilą jego nabycia staje się automatycznie członkiem Spółdzielni.

Członek Spółdzielni pozostaje nim tak długo, jak długo będzie miał prawo ( lokatorskie, własnościowe albo odrębną własność ) co najmniej do jednego lokalu w Spółdzielni - nawet w ułamkowej części. Spółdzielcze własnościowe prawo może należeć do kilku osób, i w takim przypadku członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich (chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom - wtedy członkami są z mocy ustawy oboje). Współposiadacze prawa mają obowiązek wyznaczenia spośród siebie jednej osoby, która stanie się członkiem Spółdzielni. Jeżeli tego obowiązku nie dopełnią, wówczas Spółdzielnia sama wskazuje osobę, która staje się członkiem. To samo dotyczy nabycia własnościowego prawa do lokalu w drodze dziedziczenia. Spółdzielnia wysyłała stosowne zawiadomienia do wszystkich osób, które w powyższych przypadkach stały się członkami PSML-W.

Od 09.09.2017r. nabycie członkostwa w Spółdzielni ( czy to z mocy ustawy, czy też wskutek wyboru przez współposiadaczy prawa ) nie wymaga wpłaty wpisowego ani udziału członkowskiego.