PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Zarząd

Zarząd

 • PSMLiWZarząd składa się z trzech osób, w tym z prezesa i jego zastępcy lub prezesa i dwóch zastępców, wybranych przez Radę Nadzorczą, spośród członków Spółdzielni mających wykształcenie wyższe. Prezes ma prawo wnioskowania kandydatów na pozostałych członków Zarządu.
 • Wybór Zarządu może nastąpić w drodze konkursu, którego warunki ustala Rada Nadzorcza. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Spółdzielnię w stosunkach pomiędzy członkami Zarządu a Spółdzielnią.
 • Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać członków Zarządu.
 • Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Płocku od dnia 29.01.2021 r. działa w trzyosobowym n/w składzie: 

 • Mariusz Pakulski - Prezes Zarządu
 • Agnieszka Kuświk - Zastępca Prezesa
 • Zofia Grażyna Kędzierska - Członek Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami       

natomiast od dnia 28.08.2021 r. w składzie:

 • Mariusz Pakulski - Prezes Zarządu
 • Agnieszka Kuświk - Zastępca Prezesa Zarządu
 • Elżbieta Czerwińska - Członek Zarządu

Rok 2024

 • Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2023 r » zobacz

Rok 2023

 • Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2022 r » zobacz

Rok 2022

 • Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2021 r » zobacz

Rok 2021

 • Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2020 r » zobacz

Rok 2020

 • Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2019 r » zobacz
 • Kierunki pracy Spółdzielni w 2020 r » kierunki

Rok 2019

 • Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2018 r » zobacz
 • Kierunki pracy Spółdzielni w 2019 r » kierunki

Rok 2018

 • Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2017 r » zobacz
 • Kierunki pracy Spółdzielni w 2018 r » kierunki

Rok 2017

 • Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2016 r » zobacz
 • Kierunki pracy Spółdzielni w 2017 r » kierunki

Rok 2016

 • Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2015 r » zobacz
 • Kierunki pracy Spółdzielni w 2016 r » kierunki

Rok 2015

 • Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2014 r » zobacz
 • Kierunki pracy Spółdzielni w 2015 r » kierunki

Rok 2014

 • Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2013 r » zobacz
 • Kierunki pracy Spółdzielni w 2014 r » kierunki

Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą..

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych  w ustawie lub statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

 1. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni, dokonywanie wyboru na członka Spółdzielni zgodnie z § 7 ust. 1 oraz ustanawianie praw  do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, a także zawieranie umów najmu lokali użytkowych, garaży i lokali mieszkalnych,
 2. sporządzanie projektów planów finansowo - gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
 3. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 4. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
 5. sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie do    zatwierdzania Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni,
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenie Spółdzielni,
 7. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
 8. udzielanie pełnomocnictw,
 9. współdziałanie z samorządem terytorialnym, organami administracji państwowej oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi.
 10. ustalanie jednostkowych stawek opłat, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,  za korzystanie z mienia Spółdzielni, za usługi i pozostałe świadczenia.

Zarząd składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni.