PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

RODO

  • RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO

 

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa  09-400 Płock ul. Obrońców Westerplatte 6a tel. 24 262 34 39.
  2. PSML-W wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – kontakt email:  iod@psmlw.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f) RODO w celu związanym z realizacją obowiązków ustawowych i statutowych PSML-W.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie odrębnej zgody.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogiem prawnym, i zostaną usunięte po okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez PSML-W w związku z prowadzoną działalnością przez PSML-W, przy czym nie wcześniej niż po upływie okresu wymaganego dla przechowywania dokumentów.
  6. posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie tam gdzie przetwarzanie odbywa się na podstawie odrębnej zgody a nie na podstawie wymogu prawnego.
  7. posiada Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.