PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Ustanawianie odrębnej własności lokali

Od dnia 09.09.2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która wprowadziła istotne zmiany w zakresie nabywania i utraty członkostwa w Spółdzielni oraz ustanawiania praw do lokali.

Szczegółowe zasady ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni oraz nabywania i utraty członkostwa w Spółdzielni znajdują się w „Regulaminie postępowania w sprawach członkostwa oraz ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w PSML-W”.

W jaki sposób można nabyć odrębną własność lokalu w Spółdzielni?


Ustanawianie odrębnej własności lokalu następuje w formie aktu notarialnego zawieranego ze Spółdzielnią.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych możliwe są następujące tryby wszczęcia takiej procedury:

  1. Zawarcie ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu z nowych inwestycji - w celu przeniesienia odrębnej własności lokalu na zainteresowanego członka (art. 18 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych)

               W chwili obecnej PSML-W nie prowadzi budowy nowych budynków mieszkalnych, dlatego ten tryb w aktualnej praktyce działalności Spółdzielni nie występuje.

 

  1. Nabycie odrębnej własności lokalu w drodze przetargu organizowanego przez Spółdzielnię (art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Ten tryb dotyczy lokali mieszkalnych, do których wygasło dotychczasowe spółdzielcze lokatorskie prawo i które zostały opróżnione ( dobrowolnie albo w toku egzekucji komorniczej poprzez eksmisję z lokalu ) przez dotychczasowych użytkowników.

Przetarg odbywa się w formie pisemnej na podstawie ogłoszenia Spółdzielni (zamieszczanego na stronie internetowej i w prasie lokalnej), zawierającego m.in. cenę wywoławczą. W wyznaczonym terminie osoby zainteresowane składają pisemne oferty wskazując proponowaną cenę nabycia (wyższą od ceny wywoławczej). Przetarg wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, z którą jest następnie zawierany akt notarialny ustanowienia odrębnej własności tego lokalu.

Z chwilą zawarcia aktu notarialnego dana osoba staje się członkiem Spółdzielni (chyba, że była już wcześniej).

Szczegółowe zasady postępowania przetargowego i ustanowienia odrębnej własności lokalu znajdują się w „Regulaminie przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu w PSML-W”.

 

  1. Ustanowienie odrębnej własności lokalu w trybie przekształcenia istniejącego spółdzielczego lokatorskiego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (art. 12 i art. 1714 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych)

Jest całkowicie dobrowolne i dokonywane na pisemny wniosek osoby zainteresowanej (posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu). Odrębna własność lokalu jest ustanawiana w formie aktu notarialnego zawieranego ze Spółdzielnią i powstaje z chwilą założenia księgi wieczystej dla lokalu albo dokonania wpisu w już istniejącej księdze prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Warunkiem zawarcia aktu notarialnego jest brak zadłużenia w opłatach za lokal. Ponadto w przypadku lokatorskich praw do lokali mieszkalnych konieczne jest również dokonanie spłaty tzw. nominalnej kwoty umorzenia kredytu bądź dotacji udzielonej niegdyś Spółdzielni ze środków budżetowych jako dofinansowanie do kosztów budowy takich lokali. W chwili obecnej, z uwagi na denominację, jest to kwota rzędu kilku-kilkunastu do kilkudziesięciu złotych przypadających na lokal.

Zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych termin realizacji wniosku wynosi 6 miesięcy od daty jego złożenia. Po skompletowaniu dokumentów niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego Spółdzielnia zawiadamia na piśmie (listownie) wszystkie osoby, które złożyły wnioski, o terminie zgłoszenia się do Spółdzielni w celu uzgodnienia terminu aktu notarialnego oraz o konieczności dokonania wpłat związanych z przekształceniem dotychczasowego spółdzielczego prawa w prawo odrębnej własności.

Koszt ustanowienia odrębnej własności lokalu w takim trybie obejmuje m.in.: wynagrodzenie notariusza (1/4 minimalnego wynagrodzenia - co roku ta kwota ulega zmianie) i taksę notarialną za wypisy aktu notarialnego (plus podatek VAT), opłaty sądowe w postępowaniu wieczysto księgowym, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i kartoteki budynków (pozyskiwane przez Spółdzielnię) oraz kwotę z tytułu zwrotu poniesionych przez Spółdzielnię kosztów związanych z określeniem przedmiotu odrębnej własności.