PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Rady Osiedli

Rady Osiedli

PSMLiW


W Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej funkcjonuje pięć Rad Osiedli:

 1. Rada Osiedla "Kochanowskiego"
 2. Rada Osiedla "Tysiąclecia"
 3. Rada Osiedla "Łukasiewicza"
 4. Rada Osiedla "Dworcowa"
 5. Rada Osiedla "Rembielińskiego"

 

Każda z pięciu Rad Osiedla składa się z 9 członków wybranych na każdej z pięciu części Walnego Zgromadzenia PSML-W odbytego w dniach: 19, 22, 23, 24 i 25 maja 2023r. na trzyletnią kadencję (2023-2026).

 

PRZEWODNICZĄCY RAD OSIEDLI

 • Rada Osiedla Kochanowskiego – Szkopek Stanisław
 • Rada Osiedla Tysiąclecia – Bor Grzegorz
 • Rada Osiedla Łukasiewicza – Sobieraj Marek
 • Rada Osiedla Dworcowa – Wiśniewski Roman
 • Rada Osiedla Rembielińskiego – Derlukiewicz Anna

 

Wyboru członków poszczególnych Rad Osiedli dokonują wyłącznie ci członkowie, którzy stosownie do treści
§ 73a ust. 5 Statutu zaliczeni zostali do danej części Walnego Zgromadzenia.

 

W skład Rady Osiedla nie mogą wchodzić członkowie będący pracownikami Spółdzielni oraz zamieszkali poza zasobami Spółdzielni, będący członkiem organu innej Spółdzielni mieszkaniowej i mający zaległości w opłatach za lokale przekraczające należność za jeden miesiąc lub kwotę wyższą od należności za jeden miesiąc obowiązującą w czasie zgłaszania kandydatury.

Kandydować do Rady Osiedla można tylko z jednego osiedla, w którym członek Spółdzielni zamieszkuje. Wyboru członków poszczególnych Rad Osiedli dokonują wyłącznie ci członkowie, którzy uczestniczą w danej części Walnego Zgromadzenia.

 

Za wybranych na członków Rady Osiedla uważa się te osoby, które uzyskały kolejno największą ilość głosów na danej części Walnego Zgromadzenia. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do liczby (mandatów) miejsc w składzie organu, w skład Rady Osiedla wchodzi kandydat posiadający najniższy numer członkowski w danym Osiedlu.

 

Mandat członka Rady Osiedla wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany, jednak nie później niż do dnia wyboru Rady na nową kadencję, zgodnie z § 104 ust. 7 Statutu.

          

Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zmiany miejsca zamieszkania poza Osiedle albo poza zasoby Spółdzielni.  Ponadto członek Rady Osiedla może być odwołany przez organ, który dokonał wyboru przez upływem okresu na jaki został wybrany  większością 2/3  głosów. W wypadkach wymienionych w § 105 ust. 2 Statutu na miejsce członka Rady Osiedla, który utracił mandat wchodzi, do końca kadencji Rady Osiedla następna osoba, która w wyborach otrzymała największą liczbę głosów po osobach, które weszły w skład Rady Osiedla, a w przypadku uzyskania równej ilości głosów, w skład Rady wchodzi Kandydat, który ma niższy numer członkowski. W przypadku niemożności uzupełnienia obsady Rady w sposób opisany powyżej, Rada uprawniona jest do obradowania w zmniejszonym składzie.

Zarząd stwierdza dzień wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla  oraz dzień objęcia wolnego mandatu zgodnie z § 105 ust.5 statutu.

 

Do zakresu działania Rady Osiedla należy » zobacz regulamin :

 1. opiniowanie planów rzeczowo – finansowych remontów w osiedlu,
 2. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością administracji osiedla i placówek społeczno – kulturalnych w osiedlu,
 3. opiniowanie  projektu struktury organizacyjnej administracji osiedla,
 4. opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie powołania  kierownika administracji osiedla, jego zastępców oraz kierowników placówek społeczno – kulturalnych   w osiedlu,
 5. zgłaszanie do Zarządu wniosków dotyczących odwołania  kierownika administracji osiedla, jego zastępcy oraz kierownika placówki społeczno -  kulturalnej,
 6. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłaszanych Radzie Osiedla   przez członków osiedla  i skarg na działalność administracji osiedla,
 7. składanie okresowego sprawozdania z działalności Rady Osiedla  do rozpatrzenia przez  Radę Nadzorczą,
 8. zgłaszanie do Zarządu wniosków w zakresie zmian  regulaminów  dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi i regulaminu funduszu remontowego,
 9. dokonywanie oceny działalności administracji osiedla i rozpatrywanie rocznego sprawozdania Kierownika Administracji Osiedla,
 10. inicjowanie działań w celu podniesienia estetyki osiedla i poprawy warunków zamieszkania,
 11. współpraca z samorządem lokalnym osiedla  w zakresie statutowych działań Spółdzielni,
 12. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków mieszkańców osiedla oraz organizowanie rozjemstwa,
 13. rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
 14. inicjowanie działań mających na celu niesienie pomocy dla potrzebujących mieszkańców osiedla,
 15. współpraca z administracją osiedla w zakresie podnoszenia skuteczności działań zmierzających do terminowego wnoszenia przez członków opłat i należności z tytułu korzystania z lokali,
 16. wyznaczanie na czas trwania kadencji  członka Rady Osiedla do udziału w komisjach przetargowych lub innych powoływanych przez Zarząd.

 

Szczegółowy zakres działania, tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał i inne sprawy organizacyjne Rady Osiedla określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.