PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Po Zgonie osoby Uprawnionej

Wykaz niezbędnych dokumentów do załatwienia formalności związanych z uregulowaniem stanu prawnego lokalu w przypadku śmierci osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ( mieszkalnego, o innym przeznaczeniu lub garażu).


 

  1. Przedłożenie w biurze Spółdzielni ul. Obr Westerplatte 6a pok. Nr 14 - aktu zgonu zmarłego/ej.
  2. Uzyskanie postanowienia sądu albo aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia o nabyciu praw do spadku po zmarłej/łym.
  3. Uzyskanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o rozliczeniu się z podatku od spadku po zmarłej/łym (zaświadczenie do Urzędu Skarbowego do pobrania w biurze Spółdzielni ul. Obr. Westerplatte 6a pok. Nr 14).
  4. Zgodnie z art. 17 9 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu.
  5. O ile dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta, należy wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Płocku ul. Plac Narutowicza 6, o dokonanie w niej zmian współwłaścicieli, na podstawie prawomocnego postanowienia sądu albo aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia o nabyciu praw do spadku po zmarłym.