PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Po Zgonie Osoby Uprawnionej

Wykaz dokumentów niezbędnych do załatwienia formalności związanych z uregulowaniem stanu prawnego lokalu w wyniku śmierci jednego ze współmałżonków posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu ( art. 14 u. o s. m.).

  1. Przedłożenie w biurze Spółdzielni ul. Obr Westerplatte 6a pok. Nr 14 - aktu zgonu zmarłego/ej.
  2. O ile wdowa / wdowiec nie była/ył członkiem Spółdzielni musi złożyć deklarację o przystąpienie do Spółdzielni i wnieść na konto spółdzielni wpisowe i udział (każde po 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę). Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku. Udziały zmarłego członka, który nie złożył takiego oświadczenia, mogą być przejęte przez członka, któremu przypadło prawo do lokalu, do którego udziały był zadeklarowane. Powyższe nie uchybia obowiązkowi dokonania uzupełniającej wpłaty na udział w wysokości należnej w dniu przyjęcia w poczet członków.
  3. Uzyskanie postanowienia sądu albo aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia o nabyciu praw do spadku po zmarłej/łym.
  4. Uzyskanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o rozliczeniu się z podatku od spadku po zmarłej/łym. (zaświadczenie do Urzędu Skarbowego do pobrania w biurze Spółdzielni ul. Obr Westerplatte 6a pok. Nr 16).
  5. Udokumentowanie prawa do całości wkładu mieszkaniowego przez wdowę lub wdowca (np. poprzez umowę darowizny pozostałych spadkobierców na rzecz pozostałego przy życiu współmałżonka).

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do załatwienia formalności związanych z uregulowaniem stanu prawnego lokalu w wyniku śmierci osoby posiadającej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu ( art. 15 u. o s. m.).

  1. Przedłożenie w biurze Spółdzielni ul. Obr Westerplatte 6a pok. Nr 14 - aktu zgonu zmarłego/ej. W terminie jednego roku konieczne jest złożenie przez osobę bliską w rozumieniu art. 2 ust 5. u. o s. m. deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym.
  2. Uzyskanie postanowienia sądu albo aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia o nabyciu praw do spadku po zmarłej/łym/łych.
  3. Uzyskanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o rozliczeniu się z podatku od spadku po zmarłej/łym/łych (zaświadczenie do Urzędu Skarbowego do pobrania w biurze Spółdzielni ul. Obr Westerplatte 6a pok. Nr 16).
  4. Udokumentowanie prawa do całości wkładu mieszkaniowego przez osobę ubiegającą się o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (np. poprzez umowę darowizny pozostałych spadkobierców na rzecz osoby ubiegającej się o zawarcie umowy o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu).
  5. Wniesienie na konto Spółdzielni wpisowego i udziału (każde po 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę). Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku. Udziały zmarłego członka, który nie złożył takiego oświadczenia, mogą być przejęte przez członka, któremu przypadło prawo do lokalu, do którego udziały był zadeklarowane. Powyższe nie uchybia obowiązkowi dokonania uzupełniającej wpłaty na udział w wysokości należnej w dniu przyjęcia w poczet członków.