PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Po zgonie Osoby Uprawnionej

Wykaz dokumentów niezbędnych do załatwienia formalności związanych z uregulowaniem stanu prawnego lokalu ( mieszkalnego, o innym przeznaczeniu lub garażu) stanowiącego odrębną własność w przypadku śmierci właściciela.

  1. Złożenie w biurze Spółdzielni przy ulicy Obrońców Westerplatte 6a pok. 14 aktu zgonu osoby zmarłej.
  2. Przeprowadzenie postępowania w celu stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym – albo w celu uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku we właściwym Sądzie Rejonowym (w Płocku - Al. Kilińskiego 10B) albo poprzez sporządzenie aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia u dowolnego notariusza.
  3. Złożenie w biurze Spółdzielni przy ulicy Obrońców Westerplatte 6a pok. 14:
    • ww. dokumentów wskazujących spadkobierców – wraz z danymi osobowymi tych spadkobierców (adres zamieszkania, numer PESEL)
    • złożenie w Administracji właściwego Osiedla deklaracji o liczbie osób zamieszkałych w lokalu i sposobie gromadzenia odpadów.
  4. Zmarły jest skreślany z rejestru członków PSML-W z datą zgonu.
  5. Ponieważ dla lokalu odrębnej własności lokalu zawsze jest prowadzona księga wieczysta, to spadkobiercy mają obowiązek aktualizacji wpisu w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Płocku, Plac Narutowicza 6 (zgodnie z przepisami art. 1027 i art. 1025 § 2 w zw. z art. 200 Kodeksu cywilnego oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).
  6. Spadkobiercy mają obowiązek złożenia deklaracji wymaganej przepisami o podatku od darowizn i spadków we właściwym Urzędzie Skarbowym.