PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

W razie Ustania Małżeństwa

Wykaz dokumentów niezbędnych do załatwienia formalności związanych z uregulowaniem stanu prawnego lokalu ( mieszkalnego, o innym przeznaczeniu lub garażu) stanowiącego odrębną własność w przypadku rozwodu małżonków 

  1. Jeżeli lokal stanowiący odrębną nieruchomość przysługiwał obojgu małżonkom na zasadzie małżeńskiej wspólności majątkowej, należy przedłożyć Spółdzielni prawomocny wyrok sądu, orzekający rozwiązanie lub unieważnienie małżeństwa. Z chwilą uprawomocnienia orzeczenia o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa, prawo to ulega podziałowi i przysługuje po 1/2 części każdemu z nich.
  2. O ile byli małżonkowie chcą dokonać podziału majątku wspólnego mogą w tym celu udać się do notariusza celem sporządzenia notarialnej umowy o podziale majątku wspólnego w zakresie prawa do lokalu, wskazującej, któremu z byłych małżonków przypadło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
  3. W przypadku niemożności porozumienia podziału można dokonać w postępowaniu przed sądem rejonowym właściwym (dla lokali w zasobach PSML-W właściwy miejscowo jest Sąd Rejonowy w Płocku, Al. Kilińskiego 10b) - na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu albo ugody zawartej przed sądem.

    Następnie ww. dokument (orzeczenie sądu, ugodę, akt notarialny) należy przedłożyć w biurze Spółdzielni przy ulicy Obrońców Westerplatte 6a pok. 14

  4. Ponadto, jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta, po dokonanym podziale majątku należy wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Płocku - VI Wydział Ksiąg Wieczystych (Plac Narutowicza 6) o dokonanie w niej zmian dotychczasowych współwłaścicieli.