PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

e-poczta

  • e-poczta

e-poczta -  dostarczanie korespondencji drogą elektroniczną

     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób posiadających tytuł prawny do lokalu w  naszej  Spółdzielni od pierwszych dni 2020 roku zostanie uruchomiona usługa dostarczania korespondencji drogą elektroniczną.
Jej podstawowym zadaniem  jest dostarczanie korespondencji drogą elektroniczną dla upoważnionych i zarejestrowanych użytkowników.
Poprzez usługę Użytkownik lokalu może otrzymać:
     •    informacje o zmianie wysokości opłat i saldzie;
     •    rozliczenie kosztów mediów;
     •    komunikaty i informacje o terminach odczytu wodomierzy, podzielników ciepła,  przeglądów kominiarskich, gazowych, elektrycznych i inne,
     •    faktury VAT ,
     •    oraz inne pisma, które nie wymagają własnoręcznego podpisu.
Korzystanie z usługi jest bezpłatne   jednakże  wymaga spełnienia określonych w procedurze rejestracyjnej warunków.
Celem otrzymania dostępu do usługi dostarczania korespondencji drogą elektroniczną Użytkownik zgłasza się osobiście do Działu Czynszów i Opłat, Działu Członkowsko-Mieszkaniowego lub Administracji Osiedla z dowodem tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL i wypełnionym wnioskiem dostępu. Wniosek można pobrać na stronie internetowej Spółdzielni lub w otrzymać w miejscu składania wniosku .
Po wstępnej weryfikacji potwierdzającej tożsamość wnioskodawcy i przyjęciu poprawnie wypełnionego oświadczenia Użytkownik otrzymuje kserokopię złożonego oświadczenia wraz z odnotowaną na nim datą przyjęcia oraz pieczęcią i podpisem przyjmującego pracownika Zarządcy.
Następnie  po weryfikacji poprawności Oświadczenia i tytułu prawnego do wskazanych we wniosku lokali aktywuje otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną z Użytkownikiem w ciągu 7 dni roboczych.
W przypadku kilku osób posiadających współwłasność do jednego lokalu w zakresie  spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub będących współwłaścicielami lokalu lub najemcami lokalu, możliwe jest złożenie Oświadczenia o otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną przez każdą z tych osób.
Prawda że szybko i prosto !
Regulamin korzystania z  usługi można znaleźć na naszej stronie internetowej psmlw.pl.
Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z dostarczania korespondencji drogą elektroniczną