PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

W razie Ustania Małżeństwa

Wykaz dokumentów niezbędnych do załatwienia formalności związanych z uregulowaniem stanu prawnego lokalu w wyniku ustania małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia, gdy byli małżonkowie posiadali spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.Jeżeli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługiwało obojgu małżonkom na zasadzie małżeńskiej wspólności majątkowej, to art.13 ust. 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. z późniejszymi zmianami stanowi, że:

  1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnieniu małżeństwa, małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.
  2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa powyżej Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Ustalenie komu przypadło lokatorskie prawo do lokalu może być w formie

  1. Umowy pomiędzy byłymi małżonkami, poświadczonej notarialnie.
  2. W przypadku gdy byli małżonkowie nie rozstrzygną tej kwestii w sposób ugodowy należy złożyć do Sądu Rejonowego wniosek o podział majątku. Z takim wnioskiem może wystąpić każdy z nich.
    W przypadku gdy nie ma kontaktu z byłym mężem/żoną, nie zna się jego/jej miejsca pobytu, należy poczynić wszelkie starania aby ustalić jego/jej adres zamieszkania. W związku z powyższym należy wystąpić z wnioskiem do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, wskazując ostatni znany adres zameldowania. W przypadku gdyby jednak nie udało się ustalić adresu zamieszkania, należy wnieść do Sądu Rejonowego o podział majątku dorobkowego z jednoczesnym ustanowieniem kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu w trybie art. 143 kpc.