PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

 • Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
 • Rada Nadzorcza wybrana przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2022 roku, na kadencję 2022 - 2025 składa się z 15 członków.
 • Do składu Rady Nadzorczej z poszczególnych Osiedli zostali wybrani:
 1. z Osiedla Kochanowskiego:
  1. Bańka Grzegorz
  2. Mierzejewska Agnieszka Maria
  3. Szkopek Stanisław
 2. z Osiedla Tysiąclecia:
  1. Bor Grzegorz Leon
  2. Olczak Monika Teresa
  3. Psiuk Robert Artur
 3. z Osiedla Łukasiewicza
  1. Chrapkowska Beata
  2. Jasińska Halina
  3. Sobieraj Marek
 4. z Osiedla Dworcowa
  1. Cybulska Alicja
  2. Gorczyca Marta
  3. Turbaczewska Anna
 5. z Osiedla Rembielińskiego
  1. Derlukiewicz Anna
  2. Molska-Gawinek Małgorzata
  3. Pawlak Edyta

Skład Rady Nadzorczej Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej przedstawia się następująco: 

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ:

 • Szkopek Stanisław – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Derlukiewicz Anna – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Mierzejewska Agnieszka Maria – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Sobieraj Marek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Psiuk Robert  Artur– Przewodniczący Komisji Społeczno - Członkowskiej
 • Cybulska Alicja – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Sobieraj Marek – Przewodniczący Komisji
 • Molska-Gawinek Małgorzata – Członek Komisji
 • Szkopek Stanisław – Członek Komisji
 • Turbaczewska Anna – Członek Komisji

KOMSJA SPOŁECZNO – CZŁONKOWSKA:

 • Psiuk Robert Artur – Przewodniczący Komisji
 • Bańka Grzegorz – Członek Komisji
 • Chrapkowska Beata – Członek Komisji
 • Gorczyca Marta – Członek Komisji

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI :

 • Cybulska Alicja – Przewodnicząca Komisji
 • Bor Grzegorz Leon – Członek Komisji
 • Jasińska Halina – Członek Komisji
 • Olczak Monika Teresa – Członek Komisji

Rok 2024:

Rok 2023:

Rok 2022:

Rok 2021:

Rok 2020:

Rok 2019:

Rok 2018:

Rok 2017:

Rok 2016 - do 14 czerwca:

Rok 2015:

Rok 2014

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: » pełna treść regulaminu

 1. uchwalenie planów finansowo-gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
 3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.
 1. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia prawa oraz nieruchomości, bądź nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 3. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 4. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 5. składanie Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni sprawozdań zawierających
  w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 7. uchwalanie regulaminu Zarządu, Rad Osiedli i innych regulaminów przewidzianych w niniejszym statucie z zastrzeżeniem § 76 pkt. 13 i 14,
 8. wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy,
 9. koordynowanie działalności nadzorczo - kontrolnych Rad Osiedli,
 10. rozpatrywanie odwołania od decyzji Rad Osiedli oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność,
 11. uchylanie uchwał Rad Osiedli o ile wykraczają one poza przyznane uprawnienia albo są one niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółdzielni i Rady Nadzorczej oraz obowiązującymi w Spółdzielni regulaminami. Uchylanie może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty jej podjęcia,
 12. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w warunkach określonych w statucie (§ 77 ust.5),
 13. określenie wartości rzeczy ruchomych, których nabycie lub zbycie w cenie przekraczającej ustaloną wartość może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą,
 14. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych,
 15. podejmowanie uchwał w przypadku naruszenia zakazu konkurencji przez członków Zarządu lub Rady Nadzorczej,
 16. określanie zakresu rzeczowego poszczególnych inwestycji mieszkaniowych i warunków ich realizacji oraz sposobu rozliczania kosztów wspólnych zadania inwestycyjnego,
 17. uchwalanie planów wydatków na remonty oraz wysokości odpisów dla poszczególnych nieruchomości,
 18. uchwalanie stawek opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości dla poszczególnych rodzajów lokali,
 19. wybór przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej.

W zakresie nie uregulowanym w ustawie i statucie wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

-->