PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

W Przypadku Dziedziczenia

Wykaz dokumentów niezbędnych do załatwienia formalności związanych ze zbyciem (sprzedażą/darowizną/zamianą) lokalu stanowiącego odrębną własność (mieszkalnego, o innym przeznaczeniu lub garażu).

  1. Aby zbyć lokal, który stanowi odrębną własność należy przedłożyć do notariusza akt notarialny - umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności oraz aktualny odpis z księgi wieczystej.
  2. Nabywca/y lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, fakt nabycia winien/winni zgłosić w Spółdzielni, przedkładając w biurze przy ul. Obr. Westerplatte 6a pok. Nr 14, akt notarialny oraz zawiadomienie z księgi wieczystej odrębnej własności lokalu, o dokonanych w niej zmianach właścicieli. O ile nabywca nie jest członkiem Spółdzielni winien się określić co do członkostwa poprzez złożenie: bądź Deklaracji o przystąpieniu do Spółdzielni i wnieść wpisowe i udział (każde po 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę). Wpisowe nie podlega zwrotowi a udział nie podlega waloryzacji i są związane z członkostwem,
    bądź
    Oświadczenia o nie przystępowaniu w poczet członków Spółdzielni. W przypadku gdy nabywca lokalu nie będzie przyjęty w poczet członków Spółdzielni, nie może korzystać z praw korporacyjnych przysługujących członkowi spółdzielni na podstawie Statutu PSM L-W, Prawa spółdzielczego i ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych. Nabywca zobowiązany jest do korzystania z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem i ogólnie przyjętymi zasadami i normami współżycia społecznego oraz przepisami, które w tym zakresie obowiązują członków PSM L-W. (druki do pobrania w biurze Spółdzielni przy ul. Obr Westerplatte 6a pok. Nr 14 lub na stronie internetowej Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej www.psmlw.pl).